ข่าว นราธิวาส

จิตอาสา ทำดีด้วยหัวใจ ร่วมพลัง ปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ เพื่อเติมระบบนิเวศน์ ความสมบูรณ์ สู่ท่องทะเล เทิดไทองค์ราชันย์ (มีคลิป)

https://youtu.be/cmDh5pa3byc

จิตอาสา ทำดีด้วยหัวใจ ร่วมพลัง ปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ เพื่อเติมระบบนิเวศน์ ความสมบูรณ์ สู่ท่องทะเล เทิดไทองค์ราชันย์

วันที่19เม.ย.62 ที่บริเวณหาดนราทัศน์ อำเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส นายยะห์ยา ปะนาฆอ นายอำเภอเมืองนราธิวาส
พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ องค์กรชุมชนประมงท้องถิ่นด้านการเพาะเลียงสัตว์น้ำ และจิตอาสาทำดีด้วยหัวใจ เข่าร่วมกว่า 200 คน สำหรับการจัดกิจกรรมในวันนี้ ประกอบด้วย กิจกรรมการปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ (พันธ์กุ้งแช่บ้วย) จำนวน สิบล้านตัว ซึ่งถือว่าเป็นสัตว์น้ำเศรษฐกิจที่สำคัญ สามารถสร้างรายได้ให้แก่พี่น้องชาวประมงในพื้นที่และสร้างการมีส่วนร่วมในการฟืนทรัพยากรชายฝังทะเลให้มีความอุดมสมบูรณ์

ซึ่งทั้งนี้ ได้รับการร่วมมือและสนับสนุนด้วยดีจากทุกภาคส่วน ทั้งภาครัฐ เอกชน ประชาชนจิตอาสาทำดีด้วยหัวใจ ได้มีส่วนร่วมในการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติให้เกิดประโยชน์

นายยะห์หยา ปะนาฆอ นายอำเภอเมืองนราธิวาส กล่าวว่า กิจกรรมการปล่อยพันธ์สัตว์น้ำบริเวณหาดนราทัศน์ เนื่องด้วยกรมประมง ได้จัดสรรงบประมาณให้สานักงานประมงจังหวัดนราธิวาส ด้านเนินโครงการฟื้นฟูทรัพยากรชายฝั่งทะเลอันเนื่องมากพระราชดาริ จังหวัดปัตตานีและจังหวัดนราธิวาส เป็นประจำทุกปี

และได้มีนโยบายในการส่งเสริมให้ชุมชนมีบทบาทในการร่วมอนุรักษ์และบริหารจัดการทรัพยากรสัตว์น้ำในท้องถิ่น เพื่อเพิ่มความอุดมสมบูรณ์ของสัตว์นาในแหล่งน้ำธรรมชาติ ตลอดจนเพื่อเป็นการสร้างจิตสำนึกให้กับประชาชน ในการช่วยกันดูแลรักษา การอนุรักษ์ รวมถึงการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติ ทางกรมประมง ได้ดำเนินการ โครงการดังกล่าว เป็นประจำทุกปี

และ ส่งเสริมให้ชุมชน มีบทบาท ในการอนุรักษ์และบริหารจัดการ ทรัพยากรในท้องถิ่น เพื่อเพิ่ม ความอุดมสมบูรณ์ ของสัตว์น้ำ ในแหล่งน้ำธรรมชาติ ตลอดจน เป็นการสร้างจิตสำนึกให้กับประชาชนในการช่วยกัน ดูแลรักษา การอนุรักษ์ รวมถึง การใช้ประโยชน์ จากทรัพยากรเหล่านั้นอย่างยั้งยืนต่อไป

 

ภาพ/ข่าว-นูอารีซ๊ะ ยะยือริ