ข่าวบันเทิงและกีฬา

มหกรรมกีฬาต้านยาเสพติด ฉลองครบรอบ 96 ปีมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์

มหกรรมกีฬาต้านยาเสพติด ฉลองครบรอบ 96 ปีมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์


วันที่ 18 สิงหาคม 2561 ที่สนามกีฬามหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์รองศาสตราจารย์ วุฒิชัย ประภากิตติรัตน์รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฎนครสวรรค์ประธานในพิธีเปิดการแข่งขันมหกรรมกีฬาต้านยาเสพติดโดยมี อาจารย์แวววัน ชมพูนุช ณ อยุธยาผู้ช่วยอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฎนครสวรรค์เป็นผู้กล่าวรายงานถึงวัตถุประสงค์ในการจัดการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติดในครั้งนี้ว่าเป็นอีก รูปแบบหนึ่งที่สนับสนุนนโยบายในด้านการพัฒนาศักยภาพและคุณภาพของนักเรียนนักศึกษา ในทุก ๆ ด้าน ซึ่งปัจจุบันปัญหายาเสพติดเป็นปัญหาระดับชาติที่ต้องอาศัย ความร่วมมือจากหลายหน่วยงานในการป้องกันและเฝ้าระวังเพื่อป้องกันและแก้ปัญหายาเสพติดที่อาจจะเกิดขึ้นกับบุคคลทั่วไป ซึ่งมหาวิทยาลัยราชภัฎนครสวรรค์ได้จัดทำโครงการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติดฉลองครบรอบ 96 ปี
โดยมีวัตถุประสงค์ดังนี้
1. เพื่อให้เยาวชนและประชาชนมีสุขภาพกายที่แข็งแรงสมบูรณ์ มีจิตใจ
ที่เข้มแข็ง และห่างไกลยาเสพติด
2. เพื่อส่งเสริมความสัมพันธ์อันดีระหว่างประชาชนทั่วไป กับเจ้าหน้าที่
ของภาครัฐ
3. ส่งเสริมให้เยาวชน ประชาชนรู้จักใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ ด้วย
การเล่นกีฬา
4. สร้างภูมิคุ้มกันและเสริมสร้างคุณภาพชีวิตของเยาวชนโดยปราศจากปัญหายาเสพติดอย่างยั่งยืนตลอดไป
โดยจัดให้มีการแข่งขันกีฬา 3 ชนิดได้แก่
1.ฟุตบอล 7 คนรุ่นอายุไม่เกิน 11 ปี,13 ปี และ 15 ปี
2. กีฬาบาสเกตบอลประเภททีมชาย ทีมหญิง รุ่นอายุไม่เกิน 15 ปีและ 18 ปี
3.กีฬาเปตอง ประเภททีมคู่ชายและคู่ทีมหญิง


กณต ทาทิพย์ ข่าว/ภาพ
นครสวรรค์