“ศาสตร์พระราชาสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน” มทบ.๒๗ ฝึกอบรมทบทวนผู้นำชุมชนตามศาสตร์พระราชา รุ่นที่ ๕อ.สุวรรณภูมิ เพื่อติดตามการน้อมนำศาสตร์พระราชาสู่การปฏิบัติอันจะนำไปสู่การพัฒนาชุมชนของตนเองอย่างยั่งยืน /สมนึก บุญศรี/ร้อยเอ็ด/0817082129–


“ศาสตร์พระราชาสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน” มทบ.๒๗ ฝึกอบรมทบทวนผู้นำชุมชนตามศาสตร์พระราชา รุ่นที่ ๕อ.สุวรรณภูมิ เพื่อติดตามการน้อมนำศาสตร์พระราชาสู่การปฏิบัติอันจะนำไปสู่การพัฒนาชุมชนของตนเองอย่างยั่งยืน
/สมนึก บุญศรี/ร้อยเอ็ด/0817082129–

วันศุกร์ที่ ๒๑ ธันวาคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๘.๓๐น. ณ หอประชุมอำเภอสุวรรณภูมิ จ.ร้อยเอ็ด พลตรี ปฎิกรณ์ เอี่ยมละออ ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ ๒๗ อนุมัติให้ พันตรี สมบูรณ์ ไชยขาว นำคณะวิทยากรพร้อมเจ้าหน้าที่ของมณฑลทหารบกที่ ๒๗, จังหวัดร้อยเอ็ด, องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด และ กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดร้อยเอ็ด ร่วมกันจัดโครงการฝึกอบรมทบทวนผู้นำชุมชนตามศาสตร์พระราชา รุ่นที่ ๕

โดยมี นายรัฐช์ฐกร แสนเมืองแก้ว ปลัดอำเภอหัวหน้ากลุ่มบริหารงานปกครอง อ.สุวรรณภูมิ เป็นประธานเปิดโครงการฯ ผู้เข้ารับการอบรม ประกอบด้วย ผู้บริหารท้องถิ่น กำนัน ผู้ใหญ่บ้านที่ผ่านการอบรมในปี พ.ศ.๒๕๖๐ และ ปี พ.ศ.๒๕๖๑ จำนวน ๒๑๔ คน

โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อฝึกอบรมทบทวนเพิ่มศักยภาพผู้นำชุมชน ให้มีความรู้ความเข้าใจ และเพื่อติดตามการน้อมนำศาสตร์พระราชาสู่การปฏิบัติอันจะนำไปสู่การพัฒนาชุมชนของตนเองอย่างยั่งยืน

เนื้อหากิจกรรมในภาคเช้า ประกอบไปด้วยการทบทวนประเด็นปัญหา การทบทวนองค์ความรู้ศาสตร์พระราชา สำหรับกิจกรรมในภาคบ่าย เป็นการแบ่งกลุ่มรายตำบล เพื่อติดตามผลการ น้อมนำศาสตร์พระราชามาเป็นหลักคิดในการแก้ไขปัญหา เรื่องยาเสพติด หนี้สิน และปัญหารายได้น้อย

สำหรับศาสตร์พระราชาที่ผู้นำชุมชน น้อมนำมาเป็นหลักคิดในการทำงานประกอบด้วย เศรษฐกิจพอเพียง ความรักสามัคคีในชุมชน การระเบิดจากภายใน ศึกษาข้อมูลอย่างเป็นระบบ ขยันหมั่นเพียร เกษตรอินทรีย์ ธรรมชาติช่วยธรรมชาติ การสร้างภูมิคุ้มกัน การจัดทำบัญชีครัวเรือน การพึ่งพาตนเอง การแก้ปัญหาจากจุดเล็กไปหาจุดใหญ่ การมีส่วนร่วม จิตอาสา ความจริงใจต่อกัน

ในการนี้ พันเอกอภิชาติ นิตุธร หัวหน้ากองส่งกำลังบำรุงมณฑลทหารบกที่ ๒๗ และ นายพนิต พันธ์หินกอง นายอำเภอสุวรรณภูมิ ได้ เดินทางมาตรวจเยี่ยมและพบปะผู้เข้ารับการอบรม สร้างความอบอุ่นใจให้แก่ผู้ร่วมอบรมและคณะวิทยากร เป็นอย่างยิ่ง

  • —///–ภาพ-ปชส.มทบ.27
    ข่าว-สมนึก บุญศรี/ร้อยเอ็ด/0817082129