ข่าว ร้อยเอ็ด ข่าวกระแสสังคม ข่าวประชาสัมพันธ์ ข่าวรอบรั้วภูธร ทุกข์ร้อนชาวบ้าน เกษตรกร

ร้อยเอ็ดฝึกอบรมโครงการช่วยเหลือการปฏิบัติงานของพนักงานเจ้าหน้าที่ประมงหรือ ชปพ.ประมงเพื่อช่วยเหลือการปฏิบัติงานของพนักงานเจ้าหน้าที่ตามที่พนักงานเจ้าหน้าที่ร้องขอหรือกำหนด /สมนึก บุญศรี/รายงาน/0817082129-

ร้อยเอ็ดฝึกอบรมโครงการช่วยเหลือการปฏิบัติงานของพนักงานเจ้าหน้าที่ประมงหรือ ชปพ.ประมงเพื่อช่วยเหลือการปฏิบัติงานของพนักงานเจ้าหน้าที่ตามที่พนักงานเจ้าหน้าที่ร้องขอหรือกำหนด
/สมนึก บุญศรี/รายงาน/0817082129-


https://youtu.be/xdO5ShWWZxA พิธีเปิด

https://youtu.be/e9o1hoSEwCI สัมภาษณ์ ประจักษ์ เจริญรัตน์ ปจ.รอ.

เมื่อเช้าวันพุธที่ 23 มกราคม 2561 ณ ห้องประชุมโรงแรมธนินทร กรีนปาร์ค จังหวัดร้อยเอ็ด นายประจักษ์ เจริญรัตน์ ประมงจังหวัดร้อยเอ็ด เป็นประธานในการฝึกอบรมโครงการผู้ช่วยเหลือการปฏิบัติงานของพนักงานเจ้าหน้าที่ประมงหรือ ชพป.ประมง โดยการดำเนินงานของ นางสาววรรณวิมล ทวีวิกยการ หัวหน้ากลุ่มส่งเสริมการมีส่วนร่วมด้านการประมง รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองตรวจการประมง ซึ่งเป็นรุ่นที่ 3 จัด ขึ้นระหว่างวันที่ 23-25 มกราคม 2562 รวมระยะเวลา 3 วัน มีผู้เข้ารับการฝึกอบรมจำนวน 80 ราย เพื่อช่วยเหลือการปฏิบัติงานของพนักงานเจ้าหน้าที่กรมประมง เป็นเครือข่ายเฝ้าระวังการทำการประมงในพื้นที่ และแจ้งข่าวการทำการประมง ที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย ถ่ายทอดเสียงออกอากาศทางวิทยุกระจายเสียงกรมประมงจังหวัดร้อยเอ็ดความถี่101.50MHzจ่าเอกศักดา สมศรี หัวหน้าและคณะ


นางสาววรรณวิมล ทวีวิกยการ หัวหน้ากลุ่มส่งเสริมการมีส่วนร่วมด้านการประมง รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองตรวจการประมง กล่าวรายงานว่า.-ตามพระราชกำหนดการประมงพ. ศ. 2558 กำหนดให้อธิบดีกรมประมงมีอำนาจแต่งตั้งสมาชิกองค์กรชุมชนประมงท้องถิ่น ที่ได้ขึ้นทะเบียนตามมาตรา 2562 เพื่อช่วยเหลือการปฏิบัติงานของพนักงานเจ้าหน้าที่ตามที่พนักงานเจ้าหน้าที่ร้องขอหรือกำหนด ดังนั้นเพื่อให้เป็นไปตามพระราชกำหนดการประมงพ. ศ. 2558 และให้ชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในการบริหารจัดการทรัพยากรประมง กองตรวจการประมงร่วมกับสำนักงานประมงจังหวัด


จึงได้จัดฝึกอบรมผู้ช่วยเหลือการปฏิบัติงานของพนักงานเจ้าหน้าที่รุ่นที่ 3 ประจำปีงบประมาณ 2562 โดยมีวัตถุประสงค์ดังนี้ 1 เพื่อนำบุคคลที่มีจิตอาสามาฝึกอบรมและแต่งตั้ง ให้เป็นผู้ช่วยเหลือการปฏิบัติงานของพนักงานเจ้าหน้าที่ ตามกฎหมายด้านการประมง 2 เพื่อเผยแพร่ความรู้กฎหมายพระราชกำหนดการประมง พศ 2558 และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง ให้แก่สมาชิกองค์กรชุมชนประมงท้องถิ่น ที่สมัครเข้ามารับการฝึกอบรม 3 เพื่อให้ผู้ที่ได้รับการแต่งตั้ง เป็นผู้ช่วยเหลือการปฏิบัติงานของพนักงานเจ้าหน้าที่ เป็นเครือข่ายเฝ้าระวังการทำการประมงในพื้นที่ และแจ้งข่าวการทำการประมงที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย
การฝึกอบรมโครงการช่วยเหลือการปฏิบัติงานของพนักงานเจ้าหน้าที่ในปีงบประมาณ 2562

กำหนดจัดขึ้นจำนวน 5 รุ่นรุ่นละ 80 บาทรายรวมทั้งสิ้น 400 รายแบ่งเป็นบุคคลภายนอก 300 รายและเจ้าหน้าที่สังกัดกองตรวจการประมง กรมประมง 100 ราย โดยจัดฝึกอบรมที่ส่วนภูมิภาคทั้ง 5 รุ่นสำหรับการฝึกอบรมรุ่นนี้จะเป็นรุ่นที่ 3 จัดขึ้นในระหว่างวันที่ 23 ถึง 25 มกราคม 2562 รวมระยะเวลา 3 วันมี ผู้เข้ารับการฝึกอบรมจำนวน 80 ราย


กิจกรรมในการฝึกอบรมภาคบรรยายประกอบด้วย หลักการมีส่วนร่วมของชุมชนด้านการประมง แนวทางการบริหารทรัพยากรสัตว์น้ำด้วยชุมชน ช่องทางการสื่อสาร บทบาทหน้าที่และสิทธิประโยชน์ของผู้ช่วยเหลือ การปฏิบัติงานของพนักงานเจ้าหน้าที่และภาคปฏิบัติ ประกอบด้วยการฝึกระเบียบแถวและกิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์ โดยได้รับการสนับสนุนวิทยากรจากกรมประมงหน่วยงานภาครัฐและหน่วยงานภาคเอกชน วิทยากรอาทิ นางสาวพรชนก ชัยสิทธิ์ นิติกรปฏิบัติการ


—///—สมนึก บุญศรี/ร้อยเอ็ด/รายงาน/0817082129-