Uncategorized

จ.อุทัยธานี..!!@ พิธีเปิดโครงการวันต่อต้านยาเสพติดโลก ปี 2561….!!

จ.อุทัยธานี..!!@ พิธีเปิดโครงการวันต่อต้านยาเสพติดโลก ปี 2561….!! จากการรายงานของผู้สื่อข่าว เมื่อวันที่ 26 มิ.ย. 61เวลา 09.00 น. ณ ลานสุพรรณิการ์ หน้าศาลากลาง จ.อุทัยธานี นายแมนรัตน์ รัตนสุคนธ์ ผู้ว่าราชการ จ.อุทัยธานี เป็นประธานในพิธีเปิดวันต่อต้านยาเสพติดโลก

และนำกล่าวเจตนารมณ์ต่อต้านยาเสพติด โดยมีนายพีระพล ตัณฑโอภาส ปลัดจังหวัดอุท้ยธานี เลขานุการศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด จ.อุทัยธานี กล่าวรายงาน องค์การสหประชาชาติได้กำหนดให้วันที่ 26 มิ.ย. ของทุกปีเป็นวันต่อต้านยาเสพติดโลก เพื่อเป็นการกระตุ้นให้ทุกภาคส่วนให้ความสำคัญต่อการแก้ไขปัญหายาเสพติด และมีส่วนร่วมในการดำเนินการป้องกันและแก้ไขปัญหาอย่างจริงจัง

โดยผ่านการจัดกิจกรรมต่างๆ มาอย่างต่อเนื่อง ตั้งแต่ปี พ.ศ.2530 จนถึงปัจจุบัน ในปีงบประมาณ 2561 สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด ได้กำหนดแผนประชารัฐร่วมใจ ปลอดภัยยาเสพติดเพื่อเป็นแนวทางในการดำเนินงานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดที่ทุกภาคส่วนจะต้องร่วมกันขับเคลื่อนเพื่อลดผู้กระทำความผิดและนำผู้ เกี่ยวข้องออกจากวงจรยาเสพติด

พร้อมทั้งขับเคลื่อนในการพัฒนาประเทศควบคู่กันไปในโครงการไทยนิยม ยั่งยืน ร่วมกันแก้ไขปัญหายาเสพติดอย่างครบวงจร ทางจ.อุทัยธานีจึงได้จัดกิจกรรมต่างๆ ขึ้นภายใต้ความคิดและคำขวัญ “ไทยนิยม ยั่งยืน ร่วมแก้ไขปัญหายาเพติด” โดยดำเนินกิจกรรมดังนี้1.การแสดงของชมรม TO BE NUMBER ONE
2.การมอบรางว้ลแก่หน่วยงานดีเด่น ในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด
3.การประกาศเจตนารมณ์ต่อต้านยาเสพติดของทุกภาคส่วน
โดยมี นายสมเจตน์ จงศุภวิศาลกิจ นายไมตรี ไตรติลานันท์ รองผู้ว่าราชการจ.อุทัยธานี น.ส.มนัญญา ไทยเศรษฐ์ นายกเทศมนตรีเมืองอุทัยธานี นายแพทย์พัลลภ ยอดศิรจินดา สาธารณสุขจ.อุท้ยธานี นายแพทย์สุรชัย โชคครรชิดไชย ผู้อำนวยการโรงพยาบาลจ.อุทัยธานี ประชาชน องค์กรภาครัฐและเอกชน ทหาร ตำรวจ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น นักเรียน นักศึกษาเข้าร่วมกว่า 1,700 คน

….วินัย ชำนาญปืน ภาพ/ข่าว/รายงาน แจ้งข่าวสาร ร้องทุกข์ 093 – 1717897