ข่าว ร้อยเอ็ด

ร้อยเอ็ด-เปิดงานวันเก็บเกี่ยวข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ โครงการสานพลังประชารัฐเพื่อสนับสนุนการปลูกข้าวโพดหลังฤดูทำนา!!!

ร้อยเอ็ด-เปิดงานวันเก็บเกี่ยวข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ โครงการสานพลังประชารัฐเพื่อสนับสนุนการปลูกข้าวโพดหลังฤดูทำนา!!!

วันนี้ (3 เมษายน 2562) เวลา 13.00 น. นายวันชัย คงเกษม ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด เป็นประธานในพิธีเปิดงานวันเก็บเกี่ยวข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ โครงการสานพลังประชารัฐเพื่อสนับสนุนการปลูกข้าวโพดหลังฤดูทำนา ณ แปลงปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ของเกษตรกรบ้านเล้า หมู่ที่ 2 ตำบลหนองแก้ว อำเภอเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด

โดยมีนายเจนเจตน์ เจนนาวิน นายอำเภอเมืองร้อยเอ็ด นายยงยุทธ ศรีนวล หัวหน้ากลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการผลิต สำนักงานเกษตรจังหวัดร้อยเอ็ด หัวหน้าส่วนราชการ ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และเกษตรกรเข้าร่วมเป็นจำนวนมาก

ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 25 กันยายน 2561 อนุมัติให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ดำเนินโครงการสานพลังประชารัฐเพื่อสนับสนุนการปลูกข้าวโพดหลังฤดูทำนา โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อปรับสมดุลของปริมาณการผลิต การตลาดข้าวและข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ เกษตรกรมีรายได้และอาชีพที่มั่นคงยั่งยืนจากกิจกรรมปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ในช่วงฤดูนาปรัง กำหนดพื้นที่เป้าหมายในการส่งเสริมการปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์หลังฤดูทำนาในพื้นที่ปลูกข้าวเขตชลประทานที่มีความเหมาะสมในการปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์หลังฤดูทำนาหรือพื้นที่นอกเขตชลประทานที่มีศักยภาพ และมีแหล่งน้ำตลอดฤดูเพาะปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์หลังฤดูทำนาตาม Zoning by Agri – Map และได้กำหนดมาตรการขับเคลื่อน ประสานงาน ควบคุมติดตามและตรวจสอบการดำเนินงานอย่างต่อเนื่อง 

จังหวัดร้อยเอ็ดมีพื้นที่เหมาะสมในการปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์หลังฤดูทำนา จำนวน 40,583.73 ไร่ มีเกษตรกรเข้าร่วมโครงการจำนวน 1,025 ราย พื้นที่ 6,037 ไร่ อำเภอเมืองร้อยเอ็ดมีเกษตรกรเข้าร่วมโครงการ จำนวน 307 ราย พื้นที่ 1,825.75 ไร่ คิดเป็น 30% ของพื้นที่เข้าร่วมโครงการในจังหวัดร้อยเอ็ด

โดยการจัดงานในวันนี้มี วัตถุประสงค์เพื่อให้เกษตรกรได้เรียนรู้เรื่องการดูแลรักษาข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ในสภาพพื้นที่จริง รวมทั้งการเก็บเกี่ยวและการปฏิบัติหลังการเก็บเกี่ยวข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ และให้เกษตรกรแลกเปลี่ยนเรียนรู้ แลกเปลี่ยนประสบการณ์ระหว่างเกษตรกรรวมทั้งแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับเจ้าหน้าที่และภาคเอกชนที่เกี่ยวข้อง

ณ บ้านเล้า หมู่ที่ 2 ตำบลหนองแก้ว อำเภอเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด

 

/////////////////////////
ศรีไพร ทูลธรรม//สื่อฯรายงาน