กกล.รส.จว.ล.พ. โดย มว.รส.ที่ 2 ร้อย.รส.ที่ 2 (ร.7 พัน.2) จัดกำลังพล ร่วมกับ วิทยากร (ทหาร) ในโครงการไทยนิยม ยั่งยืน ประจำ ต.นาทราย


เมื่อ 6 มิ.ย.61, 1330 บก.ควบคุม กกล.รส.จว.ล.พ. โดย มว.รส.ที่ 2 ร้อย.รส.ที่ 2 (ร.7 พัน.2) จัดกำลังพล ร่วมกับ วิทยากร (ทหาร) ในโครงการไทยนิยม ยั่งยืน ประจำ ต.นาทราย และ ต.ป่าไผ่ อ.ลี้ จว.ล.พ., อบต.นาทราย, กำนัน ต.นาทราย, ผญบ. และราษฎร บ.แพะเจริญ เข้าร่วมมอบห้องน้ำและของอุปโภค – บริโภคให้แก่ นายสุขใจ แสนคำ ราษฎร บ.แพะเจริญ เลขที่ 66 ม.19 ต.นาทราย อ.ลี้ จว.ล.พ. ซึ่งเป็นครอบครัวที่มีฐานะยากจน โดยได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากการบริจาค จำนวน 6,800.- บาท เพื่อใช้ในการสร้างห้องน้ำดังกล่าว โดย นายวิวัฒน์ จันทร์โอภาส นอภ.ลี้ เป็นประธานในการส่งมอบฯ