Uncategorized

*** สพร.8 นครสวรรค์ ฝึก English for Work***

*** สพร.8 นครสวรรค์ ฝึก English for Work***

เมื่อวันพฤหัสบดีวันที่ 7 มิถุนายน 2561 เวลา 09.00 น. สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 8 นครสวรรค์ ร่วมกับ มหาวิทยาลัยเจ้าพระยา จัดฝึกอบรมยกระดับฝีมือแรงงาน สาขา ภาษาอังกฤษเพื่อการใช้งาน ระยะเวลาการฝึก 30 ชั่วโมง ให้กับนักศึกษามหาวิทยาลัยเจ้าพระยา

และกลุ่มเป้าหมายในเขตพื้นที่อำเภอเมือง เพื่อยกระดับทักษะ ความรู้ในด้านต่างประเทศ ให้กับแรงงานใหม่ ให้มีทักษะ ความรู้ ความสามารถในการสื่อสารเพื่อการทำงาน และใช้ในชีวิตประจำวัน ให้ถูกต้องพร้อมสำหรับปฏิบัติงานในสถานประกอบการ ในการนี้ นางชัญญาพัชญ์ สุนทรพลเชฏฐ์ ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 8 นครสวรรค์

ให้เกียรติเป็นประธานในการเปิดฝึกอบรมฯ ดังกล่าว โดยมี นางศิริรักษ์ ศิริวิริยะกุล รองอธิการบดีฝ่ายวิจัย วางแผนและพัฒนา และ แพทย์หญิงปราณี ศิริวิริยะกุล อธืการบดีฝ่ายการเงิน การคลัง ให้การต้อนรับ และร่วมพิธีเปิดฝึกอบรม ฯ ณ อาคารเรียน 2 มหาวิทยาลัยเจ้าพระยา จังหวัดนครสวรรค์

…ศิริยศ ข่าว/ภาพ ต้อย รอบรั้วภูธร รายงาน 0619525644