ข่าวการศึกษาและไอที

สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2 จับมือ สพป.พัทลุง เขต 1 ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษา

สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2 จับมือ สพป.พัทลุง เขต 1
ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษา

วันที่ 7 มิถุนายน 2561 นายบุญเลิศ ธานีรัตน์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา (สพป.) เป็นประธานการประชุมโครงการพัฒนาผู้บริหารการศึกษา ผู้บริหารสถานศึกษา และบุคลากรทางการศึกษาเพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษา โดยมีผู้บริหารการศึกษา ผู้บริหารสถานศึกษาสังกัด สพป.นศ.2 ทุกโรงเรียน

รวมถึงศึกษานิเทศก์ บุคลากรทางการศึกษาร่วมโครงการเพื่อร่วมกันขับเคลื่อนการยกระดับคุณภาพการศึกษา ภายใต้กิจกรรมศึกษาดูการจัดการเรียนการสอนของโรงเรียนสังกัด สพป.พัทลุง เขต 1 ซึ่งเป็นสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาที่โรงเรียนมีผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-Net) ติดอันดับ 1 ใน 10 ระดับประเทศมาอย่างต่อเนื่อง

พร้อมมีเวทีเสวนาการยกระดับคุณภาพการศึกษาโดยผู้ทรงคุณวุฒิ การแลกเปลี่ยนแนวคิดการจัดการศึกษาของแต่ละศูนย์เครือข่ายการศึกษา โดยได้รับเกียรติจากนายสุนาจ แก้วสุข
ผอ.สพป.พัทลุง เขต 1 กล่าวให้การต้อนรับและ ณ ลำปำรีสอร์ท จังหวัดพัทลุง
นายบุญเลิศ ธานีรัตน์ กล่าวว่า สพป.นศ.2 มีนโยบายพัฒนานักเรียนให้มีคุณภาพซึ่งผู้บริหารสถานศึกษา และครูผู้สอนต้องมีการวิเคราะห์หลักสูตรจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามมาตรฐานและตัวชี้วัด ว่าด้วยกิจกรรมการเรียนรู้ที่หลากหลายเน้นกระบวนการคิดวิเคราะห์ให้นักเรียนได้ลงมือปฏิบัติและสรุปองค์ความรู้ด้วยตนเองตลอดจนสามารถนำความรู้ไปใช้ในการเรียนในระดับที่สูงขึ้นได้ โดยจากผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-Net) ในปีการศึกษา 2560 ของโรงเรียนในสังกัด สพป.นศ.2

พบว่า มีผลการทดสอบยังไม่เป็นที่น่าพอใจทั้ง 5 กลุ่มสาระหลัก คือ ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ) สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม จึงได้กำหนดนโยบาย แนวทางการจัดการเรียนการสอนเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาให้สูงขึ้น และในครั้งนี้ได้มีการศึกษาดูการจัดการเรียนการสอนของโรงเรียนสังกัด สพป.พัทลุง เขต 1 จำนวน 24 โรง เพื่อศึกษาแนวคิดในการจัดการเรียนการสอนที่ตอบโจทย์ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-Net) อย่างประสบความสำเร็จและสามารถนำไปบูรณาการการจัดการศึกษาตามบริบทของนักเรียนสังกัด สพป.นศ.2 ตามความเหมาะสม โดยกำหนดจัดโครงการพัฒนาผู้บริหารการศึกษา ผู้บริหารสถานศึกษา และบุคลากรการศึกษาเพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษา ระหว่างวันที่ 6-8 มิถุนายน 2561 ณ จังหวัดพัทลุง หวังเป็นแนวทางในการยกระดับคุณภาพการศึกษา และผลสัมฤทธิ์ทางการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-Net) ให้สูงขึ้น ต่อไป

ภาพ/ข่าว กฤษรชฏะชญตว์ กฤษพิพัฒนโภคิน ทีมข่าวไทยเกอร์นิวส์ รัฐสภา รายงาน

Comments are closed.