Reporter&Thai Army

แถลงจุดยืนของ บชร.๓/กกล.รส.จว.ส.ท. และผลงานของ กกล.รส.จว.ส.ท. ณ ปตร.หาดสะพานจันทร์ อ.สวรรคโลก จว.สุโขทัย

เมื่อวันที่ ๙ เม.ย.๖๒ เวลา ๑๔๐๐ พล.ต.สุปัญญา วิไลรัตน์ ผบ.บชร.๓ /ผบ.กกล.รส.จว.ส.ท. , พ.อ.สมหมาย หาญสุวรรณ เสธ.กกล.รส.จว.ส.ท. , หน.ฝอ.กกล.รส.จว.ส.ท. , หน.ชป.มวลชน อ.สวรรคโลก แถลงจุดยืนของ บชร.๓/กกล.รส.จว.ส.ท. และผลงานของ กกล.รส.จว.ส.ท. ณ ปตร.หาดสะพานจันทร์ อ.สวรรคโลก จว.สุโขทัย ในการแถลงดังกล่าว พล.ต.สุปัญญา วิไลรัตน์ ผบ.บชร.๓/ผบ.กกล.รส.จว.ส.ท. ได้กล่าวว่า

 

 

จุดยืนของ บชร.๓ /กกล.รส.จว.ส.ท. จำนวน ๔ ข้อ คือ ข้อ ๑ บชร.๓/กกล.รส.จว.ส.ท. จะดำรงไว้ซึ่งอธิปไตย ความมั่นคงของชาติ ศาสนา และสถาบันพระมหากษัตริย์ ข้อ ๒ บชร.๓/กกล.รส.จว.ส.ท. เป็นองค์กรทหารอาชีพที่มีเกียรติ มีศักดิ์ศรี มีความพร้อมในการช่วยเหลือประเทศชาติและประชาชน ในยามวิกฤตทุกเหตุการณ์ โดยจะเห็นได้จากการปราบปรามยาเสพติด การแก้ไขปัญหาน้ำท่วม น้ำแล้ง สถานการร์ไฟป่า และหมอกควันภาคเหนือ ณ ปัจจุบัน ที่กองทัพภาคที่ ๓ ได้เข้าร่วมกับทุกภาคส่วนราชการในการดำเนินการ คลีคลายสถานการณ์ให้ดีขึ้นตามลำดับ

 

 

ข้อ ๓ บชร.๓/กกล.รส.จว.ส.ท. ขอให้พี่น้องประชาชนคนไทยทุกท่าน ได้ร่วมกันสร้างความปรองสมานฉันท์ ร่วมรับรู้ข้อมูล ข่าวสารบ้านเมืองด้วยการไตร่ตรอง , มีสติ , มีวิจารณาญาณ บนพื้นฐานข้อเท็จจริง และข้อกฏหมาย เพื่อให้เกิดความสงบสุขร่วมกันในสังคมไทย ข้อ ๔ บชร.๓ / กกล.รส.จว.ส.ท. จะเทิดทูนไว้ซึ่งพระบรมเดชานุภาพแห่งพระมหากษัตริย์เจ้า และสนับสนุนการปกครองในระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย?ทรงเป็นประมุข พร้อมทั้งเชิญชวนประชาชนทุกท่าน ได้ร่วมกันสำนุกในพระมหากรุณาธิคุณของสถาบันพระมหากษัตริย์ ที่มีคุณูปการต่อสังคมไทย ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน

 

 

นอกจากนี้ พล.ต.สุปัญญา วิไลรัตน์ ผบ.บชร.๓ /ผบ.กกล.รส.จว.ส.ท. ได้กล่าวถึงผลงานของ กกล.รส.จว.ส.ท. ว่า บชร.๓ /กกล.รส.จว.ส.ท. เป็นหน่วยภายใต้การบังคับบัญชาของกองทัพภาคที่ ๓ และ กองทัพบก ซึ่งได้ดำเนินการตามนโยบายของ ผู้บัญชาการทหารบก /ผู้บัญชาการกองกำลังรักษาความสงบเรียบร้อย ในการช่วยเหลือประชาชนที่ประสบภัยแล้งในพื้นที่รับผิดชอบของหน่วย ซึ่งได้ดำเนินการประสานความร่วมมือจากส่วนราชการในพื้นที่ในการเข้าช่วยเหลือประชาชน และได้นำจิตอาสาเข้ามามีส่วนร่วมในการดำเนินการในพื้นที่ซึ่งเป็นไปตามโครงการ ราษฎร รัฐ ร่วมใจ ช่วยภัยแล้ง

 

 

โดยจัดกำลังพลเข้าดำเนินการแจกจ่ายน้ำอุปโภคบริโภคให้กับประชาชนที่ประสบภัยแล้ง ในพื้นที่ของจังหวัด และจัดการตั้งจุดบริการประชาชนในห้วงเทศกาลสงกรานต์ ประจำปี ๒๕๖๒ ซึ่งกกล.รส.จว.ส.ท. ได้ดำเนินการจัดตั้งจุดบริการประชาชน จำนวน ๒ จุด คือ จุดบริการประชาชนจุดตรวจสี่แยกคลองตาล อำเภอสรีสำโรง

 

 

และ จุดบริการประชาชนที่ทำการสายตรวจภูหลวง อำเภอคีรีมาศ จังหวัดสุโขทัย เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับประชาชนที่เดินทางกลับภูมิลำเนา ซึ่งเป็นไปตามนโยบายของผู้บัญชาการทหารบก ในการนี้ พล.ต.สุปัญญา วิไลรัตน์ ผบ.บชร.๓/ผบ.กกล.รส.จว.ส.ท. มีความห่วงใยในความปลอดภัยของประชาชนที่จะเดินทางกลับภูมิลำเนาในห้วงเทศกาลสงกรานต์ ให้ประชาชนเดินทางกลับไปเล่นสงกรานต์ตามภูมิลำเนาให้มีความสุขและปลลอดภัยในห้วงเทศกาลสงกรานต์ นอกจากนี้ ได้มีประชาชนจิตอาสาได้เดินทางมาให้กำลังใจ ซึ่งทาง กกล.รส.จว.ส.ท. ใจะให้การสนับสนุนในการดำเนินโครงการจิตอาสาในทุกด้านอย่างเต็มความสามารถต่อไป