พิจิตร-สภาเกษตรกรจังหวัดพิจิตร เข้าร่วมการประชุม กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน อำเภอโพทะเล ประจำเดือน มิถุนายน พ.ศ. 2561


พิจิตร-สภาเกษตรกรจังหวัดพิจิตร เข้าร่วมการประชุม กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน อำเภอโพทะเล ประจำเดือน มิถุนายน พ.ศ. 2561ณ.ที่ว่าการอำเภอโพทะเล จังหวัดพิจิตร นายแสณ เกิดฤทธิ์ ประธานสภาเกษตรกรจังหวัดพิจิตร และนายศุภเดช แสนภูมินิเทศ หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ รักษาการในตำแหน่งหัวหน้าสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดพิจิตร เข้าร่วมการประชุมกำนันผู้ใหญ่บ้าน ประจำเดือนมิถุนายน 2561เพื่อประชาสัมพันธ์ภาระกิจบทบาทหน้าที่และรายงานผลการดำเนินงานในพื้นที่อำเภอโพทะเล โดยมี นายวิศิษฐ์ เบญจพิทักษ์กุล นายอำเภอโพทะเล เป็นประธานในการประชุมครั้งนี้*สภาเกษตรกรจังหวัดพิจิตร ได้ขับเคลื่อนการจัดทำแผนพัฒนาเกษตรกรรมระดับตำบลเป็นเกษตรอุตสาหกรรม ปีงบประมาณ 2561 เพื่อแก้ไขประเด็นปัญหาหลักทั้ง 5 ด้านได้แก่ 1.ด้านหนี้สินเกษตรกร 2.ด้านที่ดินทำกิน 3.ด้านแหล่งน้ำเพื่อการเกษตร 4.ด้านราคาสินค้าเกษตร 5.ด้านสวัสดิการ สิทธิเกษตรกร และการไม่ได้รับความเป็นธรรม**ทั้งนี้ สภาเกษตรกรจังหวัดพิจิตร ได้ประสานความร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับประเด็นปัญหาหลักทั้ง 5 ด้าน เข้าร่วมการประชุมครั้งนี้ มี สำนักงานสหกรณ์จังหวัดพิจิตร ,สำนักงานพาณิชย์จังหวัดพิจิตร ,สำนักงานประมงจังหวัดพิจิตร ,สำนักงานบังคับคดีจังหวัดพิจิตร ,สำนักงานยุติธรรมจังหวัดพิจิตร ,สำนักงานสาขาชั่งตวงวัดเขต 1-8 พิจิตร ,สถานีอุตุนิยมวิทยาพิจิตร ,สำนักงานประกันสังคมจังหวัดพิจิตร ,สำนักงานปฏิรูปที่ดินจังหวัดพิจิตร เพื่อให้คำปรึกษา แนะนำ ขั้นตอนวิธีการขอรับความช่วยเหลือในการแก้ไขปัญหาประเด็นหลักทั้ง 5 ด้าน ให้ผู้นำท้องที่เข้าใจแนวทางในการให้ความช่วยเหลือประเด็นปัญหาดังกล่าวเบื้องต้น ในการขับเคลื่อนแก้ไขปัญหาให้เกษตรกรต่อไป***ข้อมูลภาพข่าว: สำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดพิจิตร/นายชูศักดิ์ อ้อยเฮิง