Uncategorized

พสกนิกรชาวพังงาทุกหมู่เหล่า ร่วมพิธีวางพวงมาลาเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตสมเด็จย่าของปวงชนชาวไทย

พังงา/พสกนิกรชาวพังงาทุกหมู่เหล่า ร่วมพิธีวางพวงมาลาเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตสมเด็จย่าของปวงชนชาวไทย
เมื่อวันที่ 18 กรกฎาคม 2561 ที่ สวนสมเด็จพระศรีนครินทร์ อ.เมืองพังงา นายสิทธิชัย ศักดา ผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา นำข้าราชการ ตำรวจ ทหาร แพทย์ พยาบาล และประชาชนในจังหวัดพังงา ร่วมประกอบพิธีวางพวงมาลาดอกไม้สดต่อหน้าพระราชานุสาวรีย์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี หรือ สมเด็จย่าของปวงชนชาวไทย เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตของพระองค์ท่าน เพื่อเป็นการน้อมรำลึกถึงสมเด็จย่า รวมทั้งแสดงออกถึงความจงรักภักดีและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่พระองค์ทรงมีต่อพสกนิกรชาวไทยทุกหมู่เหล่า

 

สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ทรงเป็นผู้จัดตั้งหน่วยแพทย์อาสา สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี หรือ พอ.สว. เป็นหน่วยแพทย์อาสาเคลื่อนที่ไปในถิ่นทุรกันดาร มูลนิธิขาเทียมในสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ทรงบริจาคเงินเพื่อสร้างโรงเรียนกว่า 185 โรงเรียน และทรงรับเอาโครงการของโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนไว้ในพระราชูปถัมภ์ พระองค์ทรงโปรดธรรมชาติเป็นอย่างมาก ทรงสร้างพระตำหนักดอยตุง ด้วยพระราชทรัพย์ส่วนพระองค์เอง ทรงพัฒนาดอยตุงและส่งเสริมงานให้ชาวเขา ทรงจัดตั้งโครงการพัฒนาดอยตุง เมื่อปี พ.ศ.2531 และทรงจัดตั้งศูนย์บำบัดและฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติดที่บ้านผาหมี จังหวัดเชียงราย ทรงพัฒนาดอยที่เคยหัวโล้นด้วยการถางป่า ทำไร่เลื่อนลอย ปลูกฝิ่น จนกลับมาเป็นดอยที่เต็มไปด้วยป่าไม้ตามเดิม ด้วยเหตุนี้พระองค์จึงทรงได้รับขนานพระนามว่าสมเด็จย่า จากชาวไทยบนพื้นราบ หรือแม่ฟ้าหลวง จากชาวไทยภูเขา และเนื่องในวโรกาสวันคล้ายวันเสด็จสวรรคต ได้เวียนมาบรรจบครบ ปีที่ 23 ซึ่งตรงกับวันที่ 18 กรกฎาคม 2561 พสกนิกรชาวจังหวัดพังงาทุกหมู่เหล่า จึงได้ร่วมกันจัดพิธีวางพวงมาลาวันคล้ายวันสวรรคตของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี หรือสมเด็จย่าขึ้น เพื่อเป็นการแสดงความจงรักภักดี และน้อมรำลึกถึง

 

พระมหากรุณาธิคุณอันล้ำเลิศของพระองค์ท่าน ที่ทรงมีต่อพสกนิกรชาวไทยทุกหมู่เหล่า
สมเด็จย่านับเป็นพระราชมารดาผู้ยิ่งใหญ่ซึ่งทรงรับพระราชภาระเพื่อประเทศชาติ ในการถวายอภิบาลพระราชโอรส ซึ่งต่อมาได้เถลิงถวัลย์ราชสมบัติเป็นพระมหากษัตริย์ ถึง 2 พระองค์ ตลอดพระชนม์ชีพพระองค์ ทรงอุทิศพระวรกายเพื่อประชาชน ในงานด้านสาธารณสุขและทันตสาธารณสุขตลอดมา ที่ผ่านมาพระองค์ทรงดำรงไว้ซึ่งความมีพระเมตตาต่อพสกนิกรทุกหมู่เหล่าอย่างหาที่สุดมิได้ สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ได้เสด็จสวรรคตเมื่อวันที่ 18 กรกฎาคม 2538 อโนทัย งานดี/พังงา/081-0836530