Uncategorized

วิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ตจัดกิจกรรมพิธีไหว้ครูประจำปี 2561 ให้นักเรียน นักศึกษาได้รำลึกถึงพระคุณครูบาอาจารย์

วิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ตจัดกิจกรรมพิธีไหว้ครูประจำปี 2561 ให้นักเรียน นักศึกษาได้รำลึกถึงพระคุณครูบาอาจารย์

วันนี้ (21 มิ.ย. 61) ที่โรงยิม 4000 ที่นั่ง ศูนย์กีฬาสะพานหิน อ. เมือง จ. ภูเก็ต นายถาวรวัฒน์ คงแก้ว รองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต เป็นประธานในกิจกรรมพิธีไหว้ครูประจำปีการศึกษา 2561 โดยมีนายประจวบ แก้วเขียว ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต คณะครู อาจารย์และนักเรียน นักศึกษาเข้าร่วม
นายประจวบ กล่าวว่า วิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ตได้จัดกิจกรรมพิธีไหว้ครูประจำปี 2561 ขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้นักเรียน นักศึกษา ได้ระลึกถึงพระคุณของครูบาอาจารย์และปลูกฝังให้มีความกตัญญูกตเวทิตาคุณ ตลอดจนเป็นการสร้างค่านิยมอันดีงามในวิชาชีพและดำรงไว้ซึ่งขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงามนอกจากนี้ยังมีการมอบทุนการศึกษาให้แก่นักเรียน นักศึกษาที่เรียนดีแต่ขาดแคลนทุนทรัพย์ และมอบรางวัลการประกวดพานไหว้ครู ซึ่งในปีนี้แบ่งการประกวดเป็น 2 ประเภทคือ ประเภทสวยงามและประเภทความคิดสร้างสรรค์

ชัยมงคล สุวรรณวงค์ /ข่าวภูมิภาค จ.ภูเก็ต