พิจิตร-สภาเกษตรกรจังหวัดพิจิตร นำเกษตรกรเข้าร่วมการพัฒนาศักยภาพการค้าข้าวของกลุ่มเกษตรกรที่จังหวัดพิษณุโลก


พิจิตร-สภาเกษตรกรจังหวัดพิจิตร นำเกษตรกรเข้าร่วมการพัฒนาศักยภาพการค้าข้าวของกลุ่มเกษตรกรที่จังหวัดพิษณุโลกที่ห้องคริสตัล 1 โรงแรมเดอะพาร์ค อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก นายแสณ เกิดฤทธิ์ ประธานสภาเกษตรกรจังหวัดพิจิตร มอบหมายให้นายชูศักดิ์ อ้อยเฮิง หัวหน้าส่วนยุทธศาสตร์การเกษตร ประสานเกษตรกรผู้ปลูกกล้วยและมะพร้าวเข้าร่วมการอบรม โดยมีนายลำพอง สุขหนุน ผู้แทนเกษตรกรตำบลทุ่งใหญ่ อำเภอโพธิ์ประทับช้าง เกษตรกรอำเภอทับคล้อ และเกษตรกรอำเภอสามง่ามเข้าร่วมการอบรมในครั้งนี้* การอบรมครั้งนี้ เพื่อให้กลุ่มเกษตรกรมีความรู้ ความเข้าใจในเก็บรักษาข้าวเปลือกให้มีคุณภาพ การสีแปรสภาพข้าวสาร การนำข้าวสารต่างชนิดต่างสายพันธุ์มาบรรจุในภาชนะเดียวกันได้อย่างถูกต้องตรงกับหลักวิชาการ การจัดทำตราสินค้า และการบรรจุภัณฑ์ และพัฒนาศักยภาพการค้าข้าวของกลุ่มเกษตรกรให้มีระบบบริหารจัดการด้านขบวนการสี ที่เป็นมาตรฐาน เพื่อให้ได้สินค้าที่มีคุณภาพดี ลดการสูญเสีย ได้ข้าวสารที่มีคุณภาพดีตรงกับความต้องการ ของตลาด มีตราสินค้า และบรรจุภัณฑ์ที่สวยงามเพื่อให้ผู้บริโภคมีความมั่นใจในคุณภาพของสินค้า**นายชูศักดิ์ อ้อยเฮิง หัวหน้าส่วนยุทธศาสตร์การเกษตร ได้กล่าวว่าสภาเกษตรกรจังหวัดพิจิตร ได้สนับสนุนให้เกษตรกรพัฒนาตนเอง โดยเข้ารับการอบรมเพิ่มเติมความรู้ให้กับตนเอง เพื่อที่จะก้าวไปสู่เกษตร 4.0 ทำน้อยได้มาก นำนวัตกรรมเข้ามาใช้พัฒนาอาชีพเกษตร พร้อมจะนำไปสู่ความมั่นคง มั่งคั่ง และยังยืนของเกษตรกรต่อไป***ข้อมูลภาพข่าว:นายชูศักดิ์ อ้อยเฮิง สำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดพิจิตร