ข่าวการศึกษาและไอที

ม.อุบลฯ แนะนศ.ใหม่การใช้ชีวิตในรั้วมหาลัย พรัอมจัดโครงการเตรียมความพร้อมด้านวิชาการ และการใช้ชีวิตในมหาวิทยาลัยสำหรับนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2561 รุ่นที่ 1

ม.อุบลฯ แนะนศ.ใหม่การใช้ชีวิตในรั้วมหาลัย
พรัอมจัดโครงการเตรียมความพร้อมด้านวิชาการ และการใช้ชีวิตในมหาวิทยาลัยสำหรับนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2561 รุ่นที่ 1

กองบริการการศึกษา มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี จัด “โครงการเตรียมความพร้อมทางด้านวิชาการ และการใช้ชีวิตในมหาวิทยาลัย” สำหรับนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2561 รุ่นที่ 1 ในระหว่างวันที่ 18 มิถุนายน – 2 กรกฎาคม 2561 ให้แก่ นักศึกษาชั้นปีที่ 1 จำนวน 1,500 คน โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รัชดา โสภาคะยัง ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิชาการ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เป็นประธานเปิดโครงการ นายอัมพล พันธุ์วงศ์ ผู้อำนวยการกองบริการการศึกษา มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี กล่าวรายงานและวัตถุประสงค์ของการจัดโครงการ เพื่อเป็นการเตรียมพร้อมให้นักศึกษาในการปรับตัวทันบริบทโลกที่เปลี่ยนแปลงไปรวมทั้งเป็นแนวทางหนึ่งที่จะช่วยป้องกัน และแก้ไขปัญหาการเรียนวิชาภาษาอังกฤษ และวิชาคณิตศาสตร์

จึงได้จัด “โครงการเตรียมความพร้อมทางด้านวิชาการ และการใช้ชีวิตในมหาวิทยาลัย” สำหรับนักศึกษาใหม่ทุกคน โดยมุ่งเน้นในการปูพื้นฐานทางด้านภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร์ และการเสริมทักษะการเรียนรู้ในสื่อดิจิทัลต่างๆ สำหรับสืบค้นข้อมูล เพื่อพัฒนาทักษะทางด้านวิชาการและทักษะการเรียนรู้ศตวรรษที่ 21 ซึ่งมีความสำคัญและมีความจำเป็นอย่างยิ่งในสถานการณ์ของการบริหารและการจัดการศึกษาในปัจจุบัน โดยเฉพาะอย่างยิ่งการเรียนรู้การใช้ชีวิตในระดับมหาวิทยาลัยในช่วงที่ศึกษา ในมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รัชดา โสภาคะยัง ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิชาการ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี กล่าวว่า สืบเนื่องจากบริบทการจัดการศึกษาของไทยในศตวรรษที่ 21 มีหลายๆ ปัจจัยเข้ามาเกี่ยวข้อง และมีผลกระทบต่อการจัดการเรียนการสอนในระดับมหาวิทยาลัย ดังนั้นมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีจึงต้องปรับตัว ปรับบทบาทให้สอดคล้อง กับการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น ซึ่งการเตรียมความพร้อมให้กับผู้เรียนเพื่อปรับตัวในบริบทที่ กล่าวคือ มีจำนวนค่อนข้างมากประสบปัญหาหรือขาดทักษะในด้านภาษาอังกฤษและทักษะในด้านคณิตศาสตร์ ที่สังคมโลกปัจจุบันให้ความสำคัญและมักจะกล่าวถึง จึงเป็นผลทำให้นักศึกษาเหล่านั้นสำเร็จการศึกษาไม่เป็นไปตามแผนการจัดการศึกษาที่หลักสูตรกำหนดไว้ ซึ่งทางมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ต้องการให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมทุกคนสำเร็จการศึกษาตามระยะเวลาของหลักสูตรและเป็นบัณฑิตที่พึงประสงค์ตามปรัชญาของมหาวิทยาลัย โดยมีตัวชี้วัดในเชิงคุณลักษณะที่ดีในการคิดวิเคราะห์ มีทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษในระดับที่สามารถใช้งานได้ตลอดจนมีสมรรถนะต่างๆ ที่สามารถแข่งขันได้ ในตลาดแรงงาน ทั้ง ในประเทศและต่างประเทศ จึงหมายถึงการมีทักษะที่จำเป็นต่อการดำรงชีวิตในศตวรรษที่ 21 นั่นเอง

//////////////////////////////////////ข่าว กฤษณะ วิลามาศ/อุบลราชธานี 0934541833