Uncategorized

ข่าว…ประชุมเชิงปฏิบัติการแนวทางการพัฒนาศักยภาพแรงงาน

ข่าว…ประชุมเชิงปฏิบัติการแนวทางการพัฒนาศักยภาพแรงงาน

สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 8 นครสวรรค์จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการแนวทางการพัฒนาศักยภาพแรงงาน ภายใต้แผนพัฒนากำลังคนจังหวัดนครสวรรค์ ปี 2560-2564

ณ โรงแรมบ้านสวนรีสอร์ท อ.เมือง จ.นครสวรรค์ คณะอนุกรรมการพัฒนาแรงานและประสานงานการฝึกอาชีพจังหวัดนครสวรรค์ สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 8 นครสวรรค์

จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการแนวทางการพัฒนาศักยภาพแรงงาน ภายใต้แผนพัฒนากำลังคนจังหวัดนครสวรรค์ ปี 2560-2564 ซึ่งการจัดทำแผนพัมนากำลังคนระดับจังหวัด

เป็นนโยบายของรับบาลผ่านกระทรวงแรงงานได้รับมอบหมายให้คณะกรรมการพัฒนาแรงงานและประสานงานการฝึกอาชีพแห่งชาติ ถ่ายทอดนโยบายต่อมายังจังหวัดต่างๆโดยให้คณะอนุกรรมการพัฒนาแรงงานและประสานงานการฝึกอาชีพจังหวัดได้ดำเนินการมอบหมายให้จัดทำแผนพัฒนากำลังคนระดับจังหวัดมีวัตถุประสงค์ให้จังหวัดต่างๆมีการเตรียมการด้านกำลังคนที่มีประสิทธิภาพเพื่อให้ตลาดแรงงานของจังหวัดมีกำลังแรงงานเพียงพอทั้งปริมาณและคุณภาพ ทั้งนี้ภาครัฐและเอกชนภายในจังหวัดที่มีภารกิจและอำนาจหน้าที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนากำลังคนได้มีส่วนสำคัญในการช่วยจัดทำแผนฯในรูปของคณะทำงานขับเคลื่อนแผนพัฒนากำลังคนของจังหวัดโดยในปัจจุบันได้ดำเนินการเสร็จสิ้นแล้ว ครอบคลุมกำลังแรงงานในระบบ และแรงงานใหม่ ในส่วนของภาคอุตสาหกรรมค้าปลีกค้าส่ง และอุตสาหกรรมอื่นๆ

///// อัมพณ จับศรทิพย์ รายงาน 0619525644 ////