Uncategorized

นิสิตปริญญาโทรัฐประศาสนศาสตร รุ่น 8 มจร นครสวรรค์ ศึกษาดูงานประเทศเวียดนาม และสปป.ลาว หวังนำความรู้มาวิจัยและพัฒนาเพื่อพัฒนาประเทศ

นิสิตปริญญาโทรัฐประศาสนศาสตร รุ่น 8 มจร นครสวรรค์ ศึกษาดูงานประเทศเวียดนาม และสปป.ลาว หวังนำความรู้มาวิจัยและพัฒนาเพื่อพัฒนาประเทศ

 

ผศ.ดร.อัครเดช พรหมกัลป์ ผู้อำนวยการหลักสูตรบัญฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตนครสวรรค์ พร้อมคณะอาจารย์บัญฑิตศึกษา นำนิสิตหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัญฑิต รุ่นที่ 8 (รป.ม.) เดินทางไปศึกษาดูงานในมหาวิทยาลัยดานัง ประเทศเวียดนาม เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้การจัดการเรียนการสอนและกระบวนการพัฒนาหลักสูตร เพื่อพัฒนาหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาให้เป็นสากลพร้อมก้าวสู่ประชาคมอาเซี่ยน ผอ.หลักสูตรบัณฑิตศึกษา มจร นครสวรรค์ เปิดเผยว่า การศึกษาดูงานต่างประเทศครั้งนี้ เป็นส่วนหนึ่งของการจัดการเรียนการสอนระดับปริญญาโท ซึ่งกำหนดให้นิสิตศึกษาดูงานต่างประเทศ 1 ครั้งก่อนจบการศึกษา หลักสูตร 2 ปี นิสิต รปม. รุ่น 8 จึงเดินทางศึกษาดูงานในแถบประเทศอาเชียน อย่าง สปป.ลาว และประเทศเวียดนาม เพื่อศึกษากระบวนทัศการจัดการโครงสร้างพื้นฐานของในประเทศเพื่อนบ้าน และการจัดการศึกษา เพราะว่าอนาคต มจร นครสวรรค์ จะมีการแลกเปลี่ยนนิสิตระกว่างกันได้

นอกจากนี้ยังได้ศึกษาแหล่งมรดกโลกทางวัฒนธรรม ในหลายจังหวัดพของเวียดนามใต้ อย่าง เว้ ดานัง และฮอยอัน ซึ่งเป็นแหล่งประวัติศาสตร์ และอารยะธรรมเก่าแก่ ผ่านศึกสงครามมาอย่างยาวนาน แต่ประเทศเวียดนามสามารถสร้างเป็นจุดแข็ง พัฒนาเพียงไม่กี่ปี จนองค์การยูเนสโกยอมรับขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกหลายแห่ง ซึ่งนิสิตระดับปริญญาโทจะต้องศึกษาและถอดบทเรียน นำมาวิจัยและพัฒนา เพื่อสร้างองค์ความรู้นำเอาความรู้ใหม่ๆไปพัฒนาประเทศไทยได้

“ประเทศไทยมีภูมิศาสตร์ ประวัติศาสตร์ และสักยภาพ ยิ่งใหญ่กว่าหลายประเทศเพื่อนบ้าน แต่ยังขาดการวิจัยและพัฒนาอย่างจริงจัง ดังนั้นการผลิตบัญฑิตเพื่อออกไปรับใช้ประเทศชาติต้องปรับตัวให้สอดคล้องสภาพความเป็นจริงทางสังคม บัณฑิตศึกษา มจร วิทยาเขตนครสวรรค์ ยังพร้อมเปิดรับนิสิตระดับปริญญาโท ปริญญาเอก ปีการศึกษา 2561 /2562 ใครสนใจสามารถสมัครได้ มีทุนการศึกษาจำนวนมากรองรับด้วย” ผศ.ดร.อัครเดช กล่าว

/////อัมพณ จับศรทิพย์ รายงาน 0619525644 //////