Uncategorized

พิจิตร-สภาเกษตรกรจังหวัดพิจิตร ประสานติดตามการแก้ไขปัญหาหนี้สินให้เกษตรกรร่วมกับสำนักงานบังคับคดีจังหวัดพิจิตร

พิจิตร-สภาเกษตรกรจังหวัดพิจิตร ประสานติดตามการแก้ไขปัญหาหนี้สินให้เกษตรกรร่วมกับสำนักงานบังคับคดีจังหวัดพิจิตร

เมื่อวันที่ 22 พฤษภาคม 2561 นายแสณ เกิดฤทธิ์ ประธานสภาเกษตรกรจังหวัดพิจิตร มอบหมายให้นายศุภเดช แสนภูมินิเทศ หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ รักษาการในตำแหน่งหัวหน้าสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดพิจิตร

เข้าร่วมการขายทอดตลาด ณ สำนักงานบังคับคดีจังหวัดพิจิตร เพื่อประสานติดตามการช่วยเหลือเกษตรกร อำเภอดงเจริญ จังหวัดพิจิตร ที่ร้องทุกข์ผ่านสภาเกษตรกรจังหวัดพิจิตรเรื่องปัญหาหนี้สิน ซึ่งเกษตรกรรายดังกล่าวได้เข้าร่วมประมูลชื้อทรัพย์ที่ถูกยึดคืนในการขายทอดตลาดครั้งนี้ เป็นการแก้ไขปัญหาหนี้สิน ปัญหาสวัสดิการ สิทธิเกษตรกร และการไม่ได้รับความเป็นธรรมของเกษตรกร *นายทร ชาวพิจิตร ผู้อำนวยการสำนักงานบังคับคดีจังหวัดพิจิตร กล่าวว่า มีคดีที่ทำการขายทอดตลาด จำนวน 37 คดี คดีที่ขายได้ จำนวน 13 คดี และการขายแต่ละนัดหากไม่มีการขาย ,ขายไม่ได้

,ขายได้ไม่ครบทุกรายการ จะทำการขายนัดต่อไปตามที่ได้กำหนดไว้ โดยผู้มีส่วนได้เสียทุกคนต้องไปดูแลการขายทอดตลาดตามกำหนดนัดทุกครั้ง และมีสิทธิเข้าสู้ราคาหรือหาบุคลอื่นเข้าสู้ราคาเพื่อให้ได้ราคาตามที่ต้องการ หากไม่ไปดูแลการขายถือว่าไม่ติดใจในการเข้าสู้ราคา จะถือว่าบุคคลนั้นทราบกำหนดนัดและสถานที่ขายในนัดต่อไปแล้วด้วย **นายศุภเดช แสนภูมินิเทศ หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ รักษาการในตำแหน่งหัวหน้าสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดพิจิตร กล่าวว่า สำนักงานฯ ได้ดำเนินการขับเคลื่อนปัญหาหนี้สิน เพื่อเป็นแนวทางให้กับเกษตรกรที่มีปัญหาถูกยึดทรัพย์บังคับคดี ได้รับการแก้ไขปัญหาอย่างถูกต้องตามหลักเกณฑ์ทางกฎหมายของสำนักงานบังคับคดี และไม่โดนยึดทรัพย์ หรือที่ดินทำกิน เกษตรกรไม่มีหนี้เพิ่มขึ้น และลดปัญหาหนี้สินให้กับเกษตรกรต่อไป

***ข้อมูลภาพข่าว : สำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดพิจิตร /นายชูศักดิ์ อ้อยเฮิง รายงาน