Reporter&Thai Army

กองร้อยทหารม้าที่ 3 หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารม้าที่ 2 จัดกำลังพลจิตอาสา จำนวน 2 ชุดปฏิบัติการ ร่วมกับฝ่ายปกครองอำเภอแม่สาย, ราษฎรตำบลบ้านด้ายอำเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย ร่วมกันทำกิจกรรมสร้างฝายมีชีวิต (ฝ่ายน้ำล้น)

เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2562 เวลา 13.30 น. กองร้อยทหารม้าที่ 3 หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารม้าที่ 2 จัดกำลังพลจิตอาสา จำนวน 2 ชุดปฏิบัติการ ร่วมกับฝ่ายปกครองอำเภอแม่สาย, ราษฎรตำบลบ้านด้ายอำเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย ร่วมกันทำกิจกรรมสร้างฝายมีชีวิต (ฝ่ายน้ำล้น) บริเวณคลองวันตก บ้านป่าบงงาม เพื่อกักเก็บน้ำไว้ให้ราษฎรและเกษตรกรในพื้นที่สามารถมีน้ำใช้สำหรับทำการเกษตรได้ตลอดทั้งปี โดยมี นายสมศักดิ์ คณาคำ นายอำเภอแม่สาย เป็นประธาน , มีราษฎรจิตอาสาของตำบลบ้านด้าย เข้าร่วมกิจกรรม จำนวน 80 คนปัจจุบันยังคงงานดำเนินการก่อสร้างฝายมีชีวิตต่อเนื่องจนกว่าจะแล้วเสร็จ