Reporter&Thai Army

กองทัพภาคที่ ๓ ช่วยเหลือเกษตรกรผู้ปลูกมะม่วงภาคเหนือ

กองทัพภาคที่ ๓ ช่วยเหลือเกษตรกรผู้ปลูกมะม่วงภาคเหนือ
ตามที่ กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดเชียงใหม่ ได้ติดตามปัญหาราคาพืชผลทางการเกษตรตกต่ำ ในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ พบว่าในปัจจุบัน เกษตรกรในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ ได้ประสบปัญหาราคาพืชผลทางการเกษตรตกต่ำ ซึ่งมี ๔ ชนิดได้แก่ มะม่วง, ลำไย, ลิ้นจี่ และกระเทียม นั้น ในการนี้ พลโท วิจักขฐ์ สิริบรรสพ แม่ทัพภาคที่ ๓/ผู้บัญชาการกองกำลังรักษาความสงบเรียบร้อย กองทัพภาคที่ ๓/ผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค ๓ ได้มีความห่วงใยเกษตรกรที่ประสบปัญหาดังกล่าว จึงให้การช่วยเหลือเกษตรกร โดยสั่งการให้ กองบังคับการควบคุม กองกำลังรักษาความสงบเรียบร้อย จังหวัด ทั้ง ๑๗ จังหวัดภาคเหนือ ให้ความช่วยเหลือด้วยการซื้อมะม่วงน้ำดอกไม้สีทอง จากเกษตรกร จำนวน ๓,๐๐๐ กิโลกรัมต่อกองบังคับการควบคุมฯ

ในราคา ๒๕ บาทต่อกิโลกรัม ซึ่งปัจจุบันราคาตกเหลือเพียงแค่กิโลกรัมละ. 10 บาท
ในการนี้ กองบัญชาการกองทัพภาคที่ ๓ ได้ร่วมช่วยเหลือด้วยการซื้อมะม่วงน้ำดอกไม้ สีทอง จำนวน ๓,๐๐๐ กิโลกรัม

จากเกษตรกรอำเภอพร้าว จังหวัดเชียงใหม่ โดยจะนำมะม่วงที่ รับซื้อไปแจกจ่ายให้กับทหารกองประจำการ ในพื้นที่จังหวัดพิษณุโลก จำนวน ๓๒ หน่วย ๔,๑๕๑ นาย ทั้งนี้ การรับซื้อผลผลิตทางการเกษตร นอกจากจะช่วยบรรเทาความเดือดร้อนให้กับเกษตรกร ยังเป็นการดำเนินนโยบายที่สอดคล้องกับแนวทางประชารัฐของรัฐบาล ช่วยกระตุ้นให้เกิดการบริโภคผลไม้ภายในประเทศมากยิ่งขึ้นด้วย