เลขาธิการ กอ.รมน.ปฏิบัติราชการในพื้นที่ภาคเหนือ มอบนโยบายการปฏิบัติภารกิจของหน่วยทหาร พร้อมพบปะชาวบ้านพูดคุยรับทราบปัญหาความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชน


เลขาธิการ กอ.รมน.ปฏิบัติราชการในพื้นที่ภาคเหนือ มอบนโยบายการปฏิบัติภารกิจของหน่วยทหาร พร้อมพบปะชาวบ้านพูดคุยรับทราบปัญหาความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชน

  1. เมื่อวันศุกร์ที่ 1 มิถุนายน 2561 พลเอก ณัฐพล นาคพาณิชย์ เสนาธิการทหารบก./เลขาธิการ กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร พร้อมด้วยคณะ เดินทางไปตรวจเยี่ยม มณฑลทหารบกที่ 32 ค่ายสุรศักดิ์มนตรี จังหวัดลำปาง โดยมอบนโยบายเกี่ยวกับการเสริมสร้างขีดความสามารถและการปฏิบัติภารกิจของหน่วยทหารในพื้นที่ ทภ.3 จากนั้นได้เดินทางไปพบปะให้กำลังใจชาวบ้านที่ประสบปัญหาการออกโฉนดที่ดินเอกสารสิทธิ์ใช้ประโยชน์ในที่ดินทำกินหรือที่อยู่อาศัย ณ หมู่บ้านบ้านกลาง หมู่ 5 ตำบลบ้านดง อำเภอแม่เมาะ จังหวัดลำปาง ซึ่งเป็นหมู่บ้านบนภูเขาสูง และอยู่ในเขตป่าสงวนแห่งชาติป่าแม่ยาง และป่าสงวนแห่งชาติป่าแม่ต๋า เลขาธิการกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักรได้ขอให้ชาวบ้านร่วมกันรักษาป่าพร้อมให้กำลังใจ และจะหาทางช่วยเหลือชาวบ้านให้อยู่อาศัยได้อย่างถูกต้องตามกฎหมายโดยเร็วที่สุด จากนั้นได้เดินทางไปตรวจเยี่ยมการขับเคลื่อนแผนพัฒนาประเทศ โครงการไทยนิยม ยั่งยืน จังหวัดลำพูน ครั้งที่ ๔ เวที ร่วมกันแก้ไขปัญหายาเสพติด รู้เท่าทันเทคโนโลยี่ ณ บ้านป่ายาง ตำบลริมปิง อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน ต่อจากนั้นพบปะให้โอวาท และมอบแนวทางการปฏิบัติให้แก่วิทยากรทหารร่วมทีมงานขับเคลื่อนแผนพัฒนาประเทศ โครงการไทยนิยม ยั่งยืน จังหวัดลำพูน โดย แม่ทัพภาคที่ ๓/ผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายใน ภาค ๓ ได้สั่งการให้ กองพลทหารราบที่ ๗ จัดกำลังพลสนับสนุน จำนวน ๕๑ นาย ๕๑ ตำบล เพื่อให้วิทยากรทหารร่วมเป็นทีมงานขับเคลื่อนแผนพัฒนาประเทศตามโครงการไทยนิยม ยั่งยืน ระดับตำบลที่เป็นแกนหลัก และเป็นกลไกในการขับเคลื่อนทุกหมู่บ้าน จำนวน ๕๙๔ หมู่บ้าน เพื่อรับทราบปัญหา ความต้องการของประชาชน และสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี (พ.ศ. ‭๒๕๖๐ – ๒๕๗๙‬) แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒ (พ.ศ. ‭๒๕๖๐ – ๒๕๖๔‬) รวมทั้งยุทธศาสตร์การพัฒนาพื้นที่เพื่อเสริมสร้างความมั่นคงของชาติ ณ ห้องศูนย์ประชุมโชควัฒนา เครือสหพัฒน์ ตำบลป่าสัก อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน
    โดยมี พลโท วิจักขฐ์ สิริบรรสพ แม่ทัพภาคที่ ๓ /ผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายใน ภาค ๓ พลตรี ณัฐวุฒิ ชุณหนันทน์ ผู้บัญชาการกองพลทหารราบที่ ๗/ผู้บัญชาการกองกำลังรักษาความสงบเรียบร้อย จังหวัดลำพูน นาย อรรษิษฐ์ สัมพันธรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูนผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายใน จังหวัดลำพูน พันเอก โรมรัน ชูก้าน รองผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายใน จังหวัดลำพูน และหัวหน้าส่วนราชการ คณะกรรมการโครงการไทยนิยม ยั่งยืน จังหวัดลำพูน ร่วมให้การต้อนรับ และนำตรวจ