Uncategorized

พิจิตร-ประธานสภาเกษตรกรจังหวัดพิจิตร เข้าร่วมประชุมสรุปข้อเสนอการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 2

พิจิตร-ประธานสภาเกษตรกรจังหวัดพิจิตร เข้าร่วมประชุมสรุปข้อเสนอการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 2ที่ห้องจูปิเตอร์ ชั้น 3 โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น กรุงเทพมหานคร นายแสณ เกิดฤทธิ์ ประธานสภาเกษตรกรจังหวัดพิจิตร เข้าร่วมการประชุมสรุปข้อเสนอการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 2 เพื่อนำเสนอข้อมูลด้านการพัฒนาแหล่งน้ำเพื่อการเกษตรกลุ่มภาคเหนือตอนล่าง 2 โดยมีพลเอกอนุพงษ์ เผ่าจินดา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย เป็นประธานการประชุม พร้อมด้วยผู้บริหารกระทรวงมหาดไทย ผู้ว่าราชการจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องของกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 2 ทั้ง 4 จังหวัด ได้เข้าร่วมการประชุมในครั้งนี้ด้วย*นายแสณ เกิดฤทธิ์ ประธานสภาเกษตรกรจังหวัดพิจิตร ได้นำเสนอข้อมูลต่อที่ประชุมว่า กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 2 เป็นพื้นที่การเกษตรที่สำคัญ มีระบบชลประทานที่ดี แต่ยังประสบปัญหาน้ำท่วม น้ำแล้ง เป็นประจำทุกปี จึงขอรับการสนับสนุน ด้านการศึกษาสำรวจและออกแบบ พิจารณาทบทวนผลการศึกษาโครงการชลประทานพิษณุโลกฝั่งซ้ายจังหวัดพิษณุโลก และจังหวัดพิจิตร ที่ได้มีการศึกษาไปแล้วเมื่อปี 2554พิจารณาศึกษาความเหมาะสมและผลกระทบสิ่งแวดล้อม พร้อมสำรวจออกแบบโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการแม่น้ำสะแกกรัง จังหวัดอุทัยธานี ด้านดำเนินการ เช่น โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำบ้านวังทับยา (คลอง c1 –บึงสีไฟ) พร้อมระบบส่งน้ำบริเวณตำบลโรงช้าง อำเภอเมืองพิจิตร จังหวัดพิจิตร ,โครงการขุดลอกตะกอนดินพร้อมเสริมคันแนวเขตอ่างเก็บน้ำทับเสลา จังหวัดอุทัยธานี ,โครงการขุดขยายอ่างเก็บน้ำหุบอีเก้ง จังหวัดอุทัยธานี เพื่อเพิ่มปริมาณกักเก็บน้ำ ,โครงการพัฒนาบึงขุมทรัพย์อำเภอเมืองอุทัยธานี จังหวัดอุทัยธานี โดยมีนายวีระศักดิ์ วิจิตร์แสงศรี ผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตร และหน่วยงานที่เกี่ยว ได้นำเสนอข้อมูลของจังหวัดพิจิตรเพิ่มเติมต่อที่ประชุมในครั้งนี้ด้วย**การประชุมครั้งนี้ พลเอกอนุพงษ์ เผ่าจินดา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ได้แนะนำแนวทางการนำเสนอข้อมูล และให้แต่ละจังหวัดเตรียมความพร้อมในเรื่องข้อมูล ควรจะมีความสมบูรณ์ ครบถ้วน ชัดเจน เพื่อใช้นำเสนอต่อนายกรัฐมนตรีในช่วงที่จะมีการประชุม ครม.สัญจร ในพื้นที่กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 2 เดือนมิถุนายน 2561 ต่อไป***ข้อมูลภาพข่าว : นายชูศักดิ์ อ้อยเฮิง สำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดพิจิตร