พิจิตร-สภาเกษตรกรจังหวัดพิจิตร เข้าร่วมประชุมหัวหน้าส่วนราชการอำเภอบึงนาราง จังหวัดพิจิตร


พิจิตร-สภาเกษตรกรจังหวัดพิจิตร เข้าร่วมประชุมหัวหน้าส่วนราชการอำเภอบึงนาราง จังหวัดพิจิตร

ณ ห้องประชุมที่ว่าการอำเภอบึงนาราง จังหวัดพิจิตร นายแสณ เกิดฤทธิ์ ประธานสภาเกษตรกรจังหวัดพิจิตร มอบหมายให้นายชูศักดิ์ อ้อยเฮิง หัวหน้าส่วนยุทธศาสตร์การเกษตร ,นายดำรงศักดิ์ สุธรรมจา นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ และนางสาวนิสาชล สุดดี เจ้าหน้าที่ส่วนขับเคลื่อนและการมีส่วนร่วม

เข้าร่วมการประชุมหัวหน้าส่วนราชการอำเภอบึงนาราง โดยมีนายโอฬาร ธนสัญชัย นายอำเภอบึงนาราง เป็นประธานที่ประชุม พร้อมด้วย หัวหน้าส่วนราชการ ,หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ ,ผู้บริหารสถานศึกษา ,ปลัดอำเภอ ,ผู้บริหารองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น ,กำนัน ได้เข้าร่วมการประชุมในครั้งนี้ด้วย
*นายชูศักดิ์ อ้อยเฮิง หัวหน้าส่วนยุทธศาสตร์การเกษตร ได้นำเสนอข้อมูลต่อที่ประชุมว่า สภาเกษตรกรจังหวัดพิจิตร ได้รับนโยบายจากสภาเกษตรกรแห่งชาติในการขับเคลื่อนปัญหาการเกษตร 5 ด้านของเกษตรกร พร้อมดำเนินงานโครงการปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา และธนาคารต้นไม้ ซึ่งนายชำนาญ ศรีนาราง สมาชิกสภาเกษตรกรจังหวัดพิจิตร ได้นำเสนอต่อที่ประชุมเมื่อครั้งที่ผ่านมาแล้ว พร้อมได้ชี้แจงนำเสนอหน่วยงานมาร่วมบูรณาการขับเคลื่อนงานดังกล่าว

**หลังจากนั้น นายโอฬาร ธนสัญชัย นายอำเภอบึงนาราง ได้นำทีมลงพื้นที่ตำบลโพธิ์ไทรงาม สวนป่าโบราณของนายณรงค์ แสงจันทร์ หรือลุงย่อม เกษตรกรที่ขับเคลื่อนธนาคารต้นไม้มาหลายสิบปี ลุงย่อมได้พาชมสวนป่าฯ พร้อมเล่าเรื่องราวจุดเริ่มต้นของสวนป่าโบราณเมื่อหลายสืบปีก่อนจนมาถึงปัจจุบัน ซึ่งมีต้นไม้ที่มีอายุกว่า 40 ปี มีไม้โตเร็ว ไม้ผล ไม้เศรษฐกิจ จนเกิดเป็นสวนป่าโบราณนี้ขึ้นมา และยังมีสมุนไพรรักษาโรคอีกหลากหลายชนิดขึ้นอยู่ในสวนป่าฯ ลุงย่อมต้องการรักษาส่วนป่าฯ นี้ไว้ให้ลูกหลานได้สืบทอดต่อไปในวันข้างหน้า

***สภาเกษตรกรจังหวัดพิจิตร จะขับเคลื่อนการดำเนินงานและประชาสัมพันธ์การปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา และธนาคารต้นไม้ ให้เกษตรกรได้เข้าใจถึงแนวทางการขับเคลื่อนการปลูกป่า รวมถึงประโยชน์ของป่า และมาร่วมกันปลูกป่าด้วยหัวใจ สืบทอดต่อไปไว้ให้ลูกหลาน

***ข้อมูลภาพข่าว : นายชูศักดิ์ อ้อยเฮิง สำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดพิจิตร