Reporter&Thai Army

ประชุมคณะทำงานขับเคลื่อนศูนย์ดำรงธรรม จว.ล.พ. ครั้งที่ 3/2561

เมื่อ 5 มิ.ย.61, 0930 บก.ควบคุม กกล.รส.จว.ล.พ. โดย ร.ท.มนูญ คำอักษร น.ฝกร.กกล.รส.จว.ล.พ. ร่วมกับ พ.ท.สุจริต คำพรหม รอง หน.ส่วนประสานงาน กกล.รส.จว.ล.พ., นายจรัส ช่างเรือน นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ ศดธ.จว.ล.พ., ภ.จว.ล.พ., เจ้าพนักงานที่ดิน จว.ล.พ., สนง.ทสจ.ล.พ., สนง.คลัง จว.ล.พ., สนง.พาณิชย์ จว.ล.พ., ท้องถิ่น จว.ล.พ. และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องฯ เข้าร่วมประชุมคณะทำงานขับเคลื่อนศูนย์ดำรงธรรม จว.ล.พ. ครั้งที่ 3/2561 ณ ห้องประชุมหริภุญชัย ศาลากลาง จว.ล.พ. ต.ในเมือง อ.เมือง จว.ล.พ. โดยมี นายชัยนรงค์ วงศ์ใหญ่ หน.สนง.จว.ล.พ. เป็นประธานฯ มีผู้เข้าร่วมฯ จำนวน 47 คน