อาคารรัฐสภา 2 พลเอก สิงห์ศึก สิงห์ไพร ประธานคณะกรรมาธิการการพาณิชย์ การอุตสาหกรรม และการแรงงาน สภานิติบัญญัติแห่งชาติ และคณะ ให้การรับรองนายซั่ง ฝูหลิน (H.E.Mr. Shang Fulin) ประธานคณะกรรมาธิการการเศรษฐกิจ สภาที่ปรึกษาทางการเมืองแห่งชาติจีน (CPPCC)


วันที่ 6 มิถุนายน 2561 เวลา 10.30 นาฬิกา ณ ห้องรับรองพิเศษ ชั้น 2 อาคารรัฐสภา 2 พลเอก สิงห์ศึก สิงห์ไพร ประธานคณะกรรมาธิการการพาณิชย์ การอุตสาหกรรม และการแรงงาน สภานิติบัญญัติแห่งชาติ และคณะ ให้การรับรองนายซั่ง ฝูหลิน (H.E.Mr. Shang Fulin) ประธานคณะกรรมาธิการการเศรษฐกิจ สภาที่ปรึกษาทางการเมืองแห่งชาติจีน (CPPCC) ในโอกาสหารือแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับความร่วมมือทางด้านเศรษฐกิจและอุตสาหกรรม รวมทั้งการพัฒนาโครงการระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (EEC) โดยมี พลเอก ดนัย มีชูเวท ประธานคณะกรรมาธิการการเกษตรและสหกรณ์ สภานิติบัญญัติแห่งชาติ และคณะ พร้อมด้วยนายวิทวัส บุญญสถิตย์ โฆษกคณะกรรมาธิการการเศรษฐกิจ การเงิน และการคลัง สภานิติบัญญัติแห่งชาติ และคณะ ร่วมให้การรับรอง

โอกาสนี้ ได้มีการหารือแลกเปลี่ยนความคิดเห็นใน 4 ประเด็น ได้แก่ 1. สภาพพื้นฐานการพัฒนาเศรษฐกิจและอุตสาหกรรมของประเทศไทยเมื่อปีที่ผ่านมา 2. สภาพพื้นฐาน วิธีการ และปัญหาที่เกิดขึ้นในการพัฒนาเขตอุตสาหกรรมโดยความร่วมมือกับฝ่ายจีนในปัจจุบัน และแนวทางการพัฒนาในอนาคต 3. สภาพพื้นฐานสิ่งอำนวยความสะดวกด้านโครงสร้างพื้นฐาน การเงิน ภาษี กฎหมายและนโยบายต่างๆ ที่เกี่ยวข้องในเขตอุตสาหกรรมความร่วมมือ และ 4. ข้อเสนอแนะทางด้านการสร้างเขตอุตสาหกรรมเป็นตัวขับเคลื่อนเพื่อการส่งเสริมความร่วมมือด้านกำลังผลิตและการลงทุนระหว่างสองประเทศ

ภาพ/ข่าว กฤษรชฏะชญตว์ กฤษพิพัฒนโภคิน ทีมข่าวไทยเกอร์นิวส์ รัฐสภา รายงาน