Reporter&Thai Army

พ.อ.พงษ์ยุทธ งามเกษม ผบ.ศฝ.นศท.มทบ.31 นำทีมวิทยากรรณรงค์ปลุกจิตสำนึกรู้คุณแผ่นดิน กองทัพภาคที่ 3 ทีม เอ เข้าบรรยายประวัติศาสตร์ชาติไทย อุดมการณ์ความรักชาติ การพิทักษ์และเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์

เมื่อ 061300 มิ.ย.61 พ.อ.พงษ์ยุทธ งามเกษม ผบ.ศฝ.นศท.มทบ.31 นำทีมวิทยากรรณรงค์ปลุกจิตสำนึกรู้คุณแผ่นดิน กองทัพภาคที่ 3 ทีม เอ เข้าบรรยายประวัติศาสตร์ชาติไทย อุดมการณ์ความรักชาติ การพิทักษ์และเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ ทั้งความเสียสละของบูรพกษัตริยาธิราช และวีรกรรมของบรรพชนในอดีต เพื่อปลุกจิตแห่งความรักชาติ รักแผ่นดินในหัวใจของคนในชาติภายใต้โครงการรณรงค์เสริมสร้างความรักชาติ กิจกรรมรณรงค์เสริมสร้างความรักความสามัคคีของคนในชาติโดยมี นายสุทัศน์ วงศ์ทับทิม นอภ.บ้านโคก เป็นประธาน มี หัวหน้าส่วนราชการ เข้าร่วมกิจกรรม ทั้งนี้ประธานฯ ได้กล่าวให้โอวาทแก่ผู้เข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว โดยมี ผู้นำท้องถิ่น ท้องที่ ประชาชนและนักเรียนในพื้นที่ อ.บ้านโคก จว.อ.ต. จำนวน 450 คน เข้ารับฟังการบรรยาย ณ หอประชุม รร.บ้านโคกวิทยาคม ทั้งนี้ ทีมวิทยากรฯ ได้มอบหนังสือสถาบันพระมหากษัตริย์ไทยให้กับ ประธาน และตัวแทนผู้นำท้องถิ่น และได้ร่วมทำกิจกรรมปลูกต้นปณิธานความดี ด้วยการเขียนปณิธานความดีเพื่อถวายแผ่นดิน ผลการปฏิบัติเป็นไปด้วยความเรียบร้อย