Reporter&Thai Army

น.ส.ชุติมา บุณยประภัศร รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์และคณะ ลงพื้นที่เพื่อติดตามความคืบหน้าการดำเนินการส่งเสริมการผลิต และการตลาดข้าวพันธุ์ กข๔๓ ณ สหกรณ์นิคมลานสัก

เมื่อ ๑๑๑๐๐๐ มิ.ย.๖๑ บก.ควบคุม กกล.รส.จว.อ.น. จัดกำลังพล ร่วมกับ นายไมตรี ไตรติลานันท์ รอง ผวจ.อ.น. ,นอภ.ลานสัก ,หน.ส่วนราชการ และประชาชน ในพื้นที่ อ.ลานสัก ให้การต้อนรับ น.ส.ชุติมา บุณยประภัศร รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์และคณะ ซึ่งได้เดินทางลงพื้นที่เพื่อติดตามความคืบหน้าการดำเนินการส่งเสริมการผลิต และการตลาดข้าวพันธุ์ กข๔๓ ณ สหกรณ์นิคมลานสัก พร้อมลงแปลงเกี่ยวข้าวของเกษตรกรในพื้นที่ ต.ทุ่งนางาม อ.ลานสัก จว.อ.น. มีผู้เข้าร่วมกิจกรรมจำนวน ๒๐๐ คน ผลการปฏิบัติเป็นไปด้วยความเรียบร้อย