Reporter&Thai Army

นายสนธิรัตน์ สนธิจิรวงศ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ และคณะลงพื้นที่ ต.เนินกว้าว อ.โกรกพระ จ.นครสวรรค์ ในการตรวจเยี่ยมและติดตามการดำเนินงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง และโครงการเพิ่มความเข้มแข็งของเศรษฐกิจฐานรากตามแนวทางประชารัฐ

เมื่อ ๐๙๑๔๓๐ มิ.ย.๖๑ นายสนธิรัตน์ สนธิจิรวงศ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ และคณะลงพื้นที่ ต.เนินกว้าว อ.โกรกพระ จ.นครสวรรค์ ในการตรวจเยี่ยมและติดตามการดำเนินงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง และโครงการเพิ่มความเข้มแข็งของเศรษฐกิจฐานรากตามแนวทางประชารัฐ โดยมีนายบรรลือ สง่าจิตร รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ / ชุด หมู่ รส. ประจำ อ.โกรกพระ / หัวหน้าส่วนราชการระดับจังหวัด / ผู้อำนวยการสำนักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ สาขา ๓ จังหวัดพิษณุโลก / นายสุวิทย์ เดชครุฑ นายอำเภอโกรกพระ / หัวหน้าส่วนราชการระดับอำเภอ / อบต.เนินกว้าว / กำนัน,ผญบ.และประชาชนตำบลเนินกว้าว ร่วมให้การต้อนรับ ณ กองทุนหมู่บ้าน บ้านบ่อพลับ หมู่ที่ ๓ ตำบลเนินกว้าว อำเภอโกรกพระ จังหวัดนครสวรรค์ ผลการปฏิบัติเป็นไปด้วยความเรียบร้อย