ข่าวประชาสัมพันธ์ ข่าวเด่น

จังหวัดมุกดาหาร จัดประชุมเชิงปฏิบัติการการส่งเสริมองค์ความรู้เพื่อพัฒนาศักยภาพคณะกรรมการกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง

จังหวัดมุกดาหาร จัดประชุมเชิงปฏิบัติการการส่งเสริมองค์ความรู้เพื่อพัฒนาศักยภาพคณะกรรมการกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง

เมื่อวันที่ 12 กันยายน 2566 เวลา 10.00 น. ที่ห่องประชุมดุสิตา โรงแรมมุกดาหารแกรนด์ อ.เมืองฯ จ.มุกดาหาร นายวรญาณ บุญณราช ผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร ประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการการส่งเสริมองค์ความรู้เพื่อฟัฒนาศักยภาพคณะกรรมการกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองจังหวัดมุกดาหาร เพื่อให้เครือข่ายกองทุนหมู่บ้านระดับจังหวัดทั้ง 4 จังหวัดมุกดาหาร ศรีสะเกษ อำนาจเจริญ และอุบลราชธานี ที่เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้กว่า 500 คน ได้มีความรู้ความเข้าใจแนวทางการบริหารจัดการกองทุนหมู่บ้าน กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการกองทุนหมู่บ้าน ตลอดทั้งภาคีการพัฒนากองทุนหมู่บ้านที่เกี่ยวข้อง อีกทั้งยังเป็นการสร้างขวัญและกำลังใจแก่เครือข่ายสมาชิกและคณะกรรมการกองทุนหมู่บ้าน/ชุมชนเมือง อีกด้วย

สำหรับกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง เป็นนโยบายของรัฐบาลที่จะลดความเหลื่อมล้ำของสังคม และมุ่งเน้นการสร้างรายได้ และความเจริญ ความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจ โดยให้ภาคเอกชนและภาคประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมดำเนินการร่วมกับภาครัฐ เพื่อให้บรรลุวิสัยทัศน์ มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน โดยเครือข่ายกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง ได้ก่อเกิดขึ้นเมื่อปี 2549 ตามระเบียบคณะกรรมการกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ ฉบับที่ 11 ว่าด้วย เครื่อข่ายกองทุนหมู่บ้าน พ.ศ. 2549 กำหนดให้มีคณะกรรมการเครือข่ายกองทุนหมู่บ้านระดับตำบล ซึ่งมาจากผู้แทนคณะกรรมการกองทุนหมู่บ้านแต่ละกองทุน ระดับอำเภอ มาจากตัวแทนแต่ละตำบล เครือข่ายระดับจังหวัดมาจากเครื่อข่ายระดับอำเภอ และระดับภาคมาจากผู้แทนแต่ละจังหวัด ได้ถือปฏิบัติและเป็นอีกหนึ่งกลไกในการเพัฒนากองทุนหมู่บ้านให้สามารถดำเนินการไปในทิศทางที่ถูกต้องตามระเบียบและเป็นไปตามปรัชญากองทุนหมู่บ้าน ให้มีการเสริมสร้างสำนึกของความเป็นชุมชนและท้องถิ่น ให้ชุมชนเป็น ผู้กำหนดอนาคต จัดการหมู่บ้านและชุมชนด้วยคุณค่าและภูมิปัญญาตนเอง เกื้อกูลประโยชน์แก่ผู้ด้อยโอกาสในหมู่บ้านและชุมชน เชื่อมโยงกระบวนการเรียนรู้ร่วมกันระหว่างชุมชน ราชการ เอกชน และประชาสังคมและกระจายอำนาจให้ท้องถิ่นและพัฒนาประชาธิปไตยพื้นฐานต่อไป.

Cr.สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดมุกดาหาร