ข่าวเชียงใหม่

“เกษตรแม่วางจัดอบรมโครงการเสริมสร้างรายได้ให้แก่เกษตรกรรายย่อย 3 วัน ทำได้จริง “

“เกษตรแม่วางจัดอบรมโครงการเสริมสร้างรายได้ให้แก่เกษตรกรรายย่อย 3 วัน ทำได้จริง ”

วันที่13มิถุนายน 2561 นายสมพล แสนคำ เกษตรจังหวัดเชียงใหม่พร้อมด้วยนายสุวรรณ สุวรรณา หัวหน้ากลุ่มส่งเสริม พัฒนาเกษตรกร สำนักงานเกษตรจังหวัดเชียงใหม่ พบปะเกษตรกร ในกิจกรรมการฝึกอบรมเกษตรกร โครงการ เสริมสร้างรายได้ให้แก่เกษตรกรรายย่อย ณ.อ.แม่วางจ.เชียงใหม่ 

นายสมพล แสนคำ เกษตรจังหวัดเชียงใหม่ได้กล่าวถึงโครงการดังกล่าว ว่าเป็นโครงการและกิจกรรมภายใต้โครงการ ไทยนิยมยั่งยืน เพื่อส่งเสริมให้เกษตรกรพัฒนาตนเองในด้านอาชีพส่งเสริมการรวมกลุ่มพัฒนาเพื่อคุณภาพผลผลิต และร่วมกันพัฒนาทางภาคการเกษตร อย่างมีส่วนร่วม โดยเป้าหมายของจังหวัดเชียงใหม่มี 255 ชุมชนจำนวนเกษตรกร 51,000 ราย ซึ่ง เกษตรกรต้องสมัครใจเข้าร่วมโครงการจากการ

 

ทำเวทีครั้งที่ 1 รวมถึงหลักสูตนวิชาที่จะอบรม ต้องสอดคล้องและเกิดจากความต้องการของชุมชนโดยแท้จริง
อาทิอำเภอแม่วาง นางกัลยกร สมโน เกษตรอำเภอ กล่าวว่าในเขตอำเภอที่รับผิดชอบนี้ มีทั้งหมด 42ชุมชนเกษตรกรทั้งหมด 2,100 รายโดยครั้งนี้ดำเนินการทั้งหมด 8ชุมชน จำนวนเกษตรกร 1,600ราย และหลักสูตรที่กำหนดโดยความต้องการจากการทำเวทีที่1 เนื่องจากเกษตรกรเลี้ยงไก่แบบปล่อย ซื้ออาหาร มาเพื่อใช้เลี้ยงจึงร่วมกันกำหนดหลักสูตร วิชาฝึกการผสมอาหารสัตว์ไว้ใช้เองเพื่อลดต้นทุน โดยใช้วัสดุในท้องถิ่น คือหัวอาหาร: ปลายข้าว : รำ อัตราส่วน 10:8:8 นายรชตกร ยะสาคร เจ้าหน้าที่จากปศุสัตว์อำเภอแม่วาง กล่าวว่าในการผสมอาหารสัตว์ไว้ใช้เองจะสามารถลดต้นทุนในเรื่องของอาหารต่อตัวประมาณ 20 กว่าบาท/ตัว ขึ้นกับชนิดไก่ และระยะเวลาในการเลี้ยง รวมถึงการเลี้ยงไก่แบบปล่อยที่ถูกต้องเหมาะสม ซึ่งถือว่าการอบรมครั้งนี้เกษตรกรสามารถนำความรู้ที่ได้ไปปฏิบัติจริง ไปปรับใช้ในอาชีพของตนเอง ลดต้นทุนได้อย่างแท้จริงอีกด้วย