Reporter&Thai Army

กำแพงเพชร // ทหาร,ชาวบ้านและหน่วยงานราชการช่วยเหลือผู้ยากไร้

เมื่อ120900มิ.ย. 61 ร้อย.รส.ที่ 1 มว.รส.ที่ 2 (ร.14 พัน.1) อ.บึงสามัคคี จว.ก.พ. ร่วมกับ กอ.รมน.จว.ก.พ. เจ้าหน้าที่อำเภอบึงสามัคคี เจ้าหน้าที่สาธารณสุขอำเภอบึงสามัคคีและชาวบ้านร่วมกันสร้างห้องน้ำให้ผู้ยากไร้
ในพื้นที่ ม.14 ต.ชะโอน อ.บึงสามัคคี จว.ก.พ.เพื่อให้ผู้ยากไร้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นมีห้องน้ำใช้ให้ถูกสุขลัษณะในการดำเนินชีวิต การปฏิบัติเป็นไปด้วยความเรียบร้อย