กำแพงเพชร //โครงการแก้ไขผักตบชวา


เมื่อ 12 มิ.ย.61, 0900 บก.ควบคุม กกล.รส.จว.ก.พ.ร้อย.รส.ที่ 1 มว.รส.ที่ 1 หมู่ รส.ที่ 2 อ.ลานกระบือ (ร.4 พัน.3) ร่วมกับ กอ.รมน.จว.ก.พ., องค์การบริหารส่วนจังหวัดกำแพงเพชร, อำเภอลานกระบือ, เทศบาลตำบลลานกระบือ กำนัน, ผู้ใหญ่บ้าน และสมาชิกจิตอาสา ทำการกำจัดผักตบชวา ตามโครงการแก้ไขปัญหาผักตบชวา ณ บริเวณคลองหลังโรงเรียนดรุนานุกูลลานกระบือ (คลองหร่ายตะโก) ม.6 บ.โนนสมอ ต.ลานกระบือ โดยมี นายสุวิทย์ สันตติวงศ์ไชย นายอำเภอลานกระบือ เป็นประธาน และองค์การบริหารส่วนจังหวัดกำแพงเพชรได้ให้การสนับสนุนเครื่องจักร สามารถกำจัดผักตบชวาได้ประมาณ 28.5 ตัน มีผู้เข้าร่วมกิจกรรมประมาณ 40 คน การปฏิบัติเป็นไปด้วยความเรียบร้อย