Reporter&Thai Army

ลำพูน // กิจกรรมรณรงค์ป้องกันควบคุมโรคไข้เลือดออก ประจำปี 2561

เมื่อ 14 มิ.ย.61, 0900 กองบังคับการควบคุมกองกำลังรักษาความสงบเรียบร้อยจังหวัดลำพูน โดย หมวดรักษาความสงบที่ 2 กองร้อยรักษาความสงบที่ 2 กรมทหารราบที่
7 กองพันทหารราบที่ 2 จัดกำลังพล ร่วมกับ ทต.ป่าไผ่, สภ.ลี้, อสม.ต.ป่าไผ่ และ หน่วยป้องกันรักษาป่าที่ ลพ.6 (แม่เหยียบ) เข้าร่วมกิจกรรมรณรงค์ป้องกันควบคุมโรคไข้เลือดออก ประจำปี 2561 และได้พ่นหมอกควันกำจัดยุงลาย ณ ด่านตรวจค้นสกัดกั้นสิ่งผิดกฎหมาย ณ ศูนย์ปฏิบัติการตรวจสกัดกั้นและปราบปรามยาเสพติดด่านตรวจวังดิน, หน่วยป้องกันรักษาป่าที่ ลพ.6 (แม่เหยียบ), สุสานบ้านป่าจี้ และบ้านเรือนในพื้นที่ ม.3 บ.ป่าจี้ ต.ป่าไผ่ อ.ลี้ จว.ล.พ.

Comments are closed.