Uncategorized

พิจิตร-สำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดพิจิตร ประชุมสภาเกษตรกรจังหวัดพิจิตร ครั้งที่ 3/2561

พิจิตร-สำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดพิจิตร ประชุมสภาเกษตรกรจังหวัดพิจิตร ครั้งที่ 3/2561

ที่ห้องประชุมหลวงพ่อพิธ ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดพิจิตร นายแสณ เกิดฤทธิ์ ประธานสภาเกษตรกรจังหวัดพิจิตร เป็นประธานในการประชุมสภาเกษตรกรจังหวัดพิจิตร ครั้งที่ 3/2561 พร้อมด้วยสมาชิกสภาเกษตรกรจังหวัดพิจิตร

และหัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุม โดยมีนายศุภเดช แสนภูมินิเทศ หัวหน้าฝ่ายอำนวยการรักษาการในตำแหน่งหัวหน้าสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดพิจิตร ทำหน้าที่เลขานุการที่ประชุม และดำเนินการตามวาระการประชุมในครั้งนี้*ทั้งนี้ที่ประชุมได้มีการพิจารณาข้อเสนอการพัฒนา เพื่อแก้ไขปัญหาประเด็นหลักทั้ง 5 ด้าน มีปัญหาด้านหนี้สิน ,ปัญหาด้านแหล่งน้ำเพื่อการเกษตร ,ปัญหาด้านที่ดินทำกินปัญหาด้านราคาสินค้าเกษตร ,ปัญหาด้านสวัสดิการ สิทธิเกษตรกรและการไม่ได้รับความเป็นธรรม

โดยมีเรือนจำจังหวัดพิจิตร ,เกษตรจังหวัดพิจิตร ,พาณิชย์จังหวัดพิจิตร ,คลังจังหวัดพิจิตร ,ยุติธรรมจังหวัดพิจิตร ,บังคับคดีจังหวัดพิจิตร ,สถานีอุตุนิยมวิทยาพิจิตร ,ปฏิรูปที่ดินจังหวัดพิจิตร ,ธ.ก.ส. ,ชลประทานพิจิตร ซึ่งเป็นหน่วยงานทีเกี่ยวข้องในการขับเคลื่อนแก้ไขปัญหาประเด็นหลักทั้ง 5 ด้าน

ร่วมเสนอแนวทางแก้ไขปัญหาและมาตรการป้องกัน เพื่อลดผลกระทบและความเสียหายด้านการเกษตรที่จะเกิดขึ้นกับเกษตรกร พร้อมด้วย นายโอฬาร คุ้มศึก จากรายการฅนค้นฅน เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ด้วย
**ด้านนายแสณ เกิดฤทธิ์ ประธานสภาเกษตรกรจังหวัดพิจิตร ได้กล่าวว่า ตนเองได้เป็นตัวแทนของกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 2 นำเสนอข้อมูลด้านการพัฒนาแหล่งน้ำเพื่อการเกษตร ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ในการประชุม ครม.สัญจรวันที่ 12 มิถุนายน 2561 ที่ห้องประชุมพระบาง ชั้น 4 อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ที่ผ่านมา สภาเกษตรกรจังหวัดพิจิตร จะดำเนินการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาประเด็นหลักทั้ง 5 ด้าน อย่างต่อเนื่อง เพื่อช่วยเหลือเกษตรกรที่ได้รับความเดือดร้อนจากปัญหาดังกล่าวให้นำไปสู่การแก้ไขปัญหาต่อไป

***ข้อมูลภาพข่าว:นางสาวนิสาชล สุดดี /นายชูศักดิ์ อ้อยเฮิง รายงาน