ข่าวรัฐสภา

พลเอก สกนธ์ สัจจานิตย์ ประธานคณะกรรมาธิการการพลังงาน สภานิติบัญญัติแห่งชาติ รับหนังสือจากตัวแทนเครือข่ายวิสาหกิจชุมชนธนาคารต้นไม้ทั่วประเทศ

วันที่ 21 มิถุนายน 2561 เวลา 10.40 นาฬิกา ณ ห้องโถง ชั้น 1 อาคารรัฐสภา 1 พลเอก สกนธ์ สัจจานิตย์ ประธานคณะกรรมาธิการการพลังงาน สภานิติบัญญัติแห่งชาติ รับหนังสือจากตัวแทนเครือข่ายวิสาหกิจชุมชนธนาคารต้นไม้ทั่วประเทศ นำโดย นางสังวาลย์ พิมลรัตน์ กรรมการ เพื่อขอให้สภานิติบัญญัติแห่งชาติพิจารณาเร่งรัดติดตามให้โครงการเกษตรผสมผสานไปสู่การผลิตไฟฟ้าด้วยก๊าซชีวภาพสามารถดำเนินการให้เร็วขึ้น ทันต่อการแก้ไขปัญหาเกษตรกร และเพื่อให้เกิดความมั่นใจของพี่น้องประชาชน
ในฐานะผู้ร่วมทุนเครือข่ายวิสาหกิจชุมชนธนาคารต้นไม้ สร้างระบบบริหารจัดการให้วิสาหกิจชุมชนเป็นที่ยอมรับและเป็นสากล อีกทั้งเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนและสร้างเสถียรภาพทางการไฟฟ้าจากพืชพลังงานที่มั่นคงและยั่งยืน

พลเอก สกนธ์ สัจจานิตย์ กล่าวว่า ทราบถึงปัญหาความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชน ขณะนี้กลไกของรัฐ ทุกกระทรวง ทบวง กรม รวมถึงหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมีความพยายามแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน และนายกรัฐมนตรี ได้พยายามผลักดันเรื่องนี้อย่างมากเพื่อให้สามารถแก้ไขปัญหาของประชาชนและสร้างเสถียรภาพทางการไฟฟ้าจากพืชพลังงานที่มั่นคงและยั่งยืนต่อไป

กฤษรชฎะชญตว์ รายงาน