ข่าวรัฐสภา

นายสุรชัย เลี้ยงบุญเลิศชัย รองประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ คนที่หนึ่ง รับหนังสือร้องเรียนเรื่องปัญหาการใช้ที่ดินทำกิน

วันที่ 21 มิถุนายน 2561 เวลา 10.30 นาฬิกา ณ ห้องโถง ชั้น 1 อาคารรัฐสภา 1 นายสุรชัย เลี้ยงบุญเลิศชัย รองประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ คนที่หนึ่ง รับหนังสือร้องเรียนเรื่องปัญหาการใช้ที่ดินทำกิน ในพื้นที่จังหวัดสกลนคร และจังหวัดบึงกาฬ จากนายหนูแกม ชาวทองหลาง ตัวแทนกลุ่มผู้ได้รับผลกระทบที่ใช้ประโยชน์จากที่ดินสาธารณประโยชน์หนองนาแซง

ทั้งนี้เนื่องจากในปี 2539 ทางอำเภอเซกา จังหวัดหนองคาย (ในขณะนั้น) ได้จัดทำหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง (นสล.) พื้นที่สาธารณะ ใช้ประโยชน์ร่วมกันที่หนองนาแซง และได้มีการประกาศ นสล. ทับพื้นที่ทำกินเดิม ที่ชาวบ้านอาศัยเป็นพื้นที่ทำกินมาตั้งแต่ปี 2507 ต่อมาในปี 2549 ชาวบ้านผู้ได้รับผลกระทบได้ทำหนังสือร้องเรียนไปยังสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน ขอให้มีการตรวจสอบกรณีดังกล่าว โดยทางผู้ตรวจการแผ่นดินมีข้อแนะนำให้จังหวัดหนองคายในขณะนั้น (ปัจจุบันเป็นเขตจังหวัดบึงกาฬ) เร่งรัดหน่วยงานที่เกี่ยวข้องพิจารณาดำเนินการแก้ไขปัญหาดังกล่าวให้มีความชัดเจนโดยเร็ว ล่าสุด เมื่อวันที่ 13 มิถุนายน 2561 มีประกาศจากองค์การบริหารส่วนตำบลท่าสะอาด แจ้งเรื่องให้รื้อถอนทำลายทรัพย์สินจากที่สาธารณประโยชน์หนองนาแซง และให้ดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 4 กรกฎาคม 2561 ดังนั้น เพื่อความเป็นธรรมจึงอยากขอให้สภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.) ตรวจสอบการดำเนินการของหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง

และขอให้ทางหน่วยงานที่รับผิดชอบได้จัดให้มีกระบวนการปรึกษาหารือร่วมกันระหว่างหน่วยงานราชการและกลุ่มชาวบ้านที่ได้รับผลกระทบ เพื่อหาทางออกในการแก้ไขปัญหาดังกล่าว
นายสุรชัย เลี้ยงบุญเลิศชัย กล่าวว่า จะรีบดำเนินการส่งเรื่องดังกล่าวให้กับกรรมาธิการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม สภานิติบัญญัติแห่งชาติ พร้อมทั้งจะเร่งหารือกับประธานคณะกรรมาธิการ หากมีความจำเป็นจะต้องส่งทีมงานลงพื้นที่ เพื่อไปตรวจสอบข้อเท็จจริงโดยเร็ว และจะประสานงานไปยังผู้ตรวจการแผ่นดิน เพื่อขอข้อมูลเพิ่มเติมมาประกอบการพิจารณาด้วย

กฤษรชฎะชญตว์ รายงาน