Reporter&Thai Army

การฝึกอบรมการป้องกันภัยทางเรือ น้ำ โดยผบ.ร้อย.ทพ.๓๕๐๑ ร่วมกับผู้แทนส่วนราชการ

เมื่อ ๑๘ มิ.ย.๖๑, ๑๓๐๐ – ๑๗๐๐ ฉก.ทพ.๓๕ โดยผบ.ร้อย.ทพ.๓๕๐๑ ร่วมกับ นอภ.ท่าสองยาง, รพ.ท่าสองยาง, รพ.สต.บ้านท่าสองยาง, กำนัน ต.ท่าสองยาง, อบต.ท่าสองยาง และ สภ.แม่เมย จัดการฝึกอบรมการป้องกันภัยทางเรือ น้ำ ให้กับเจ้าของเรือ/พลขับ เรือยนต์โดยสารในลำน้ำเมย ต.ท่าสองยางฯ ณ ศาลา ชป.๑ ท่าข้ามบ้านท่าสองยาง บ.สวนอ้อย ม.๙ ต.ท่าสองยาง อ.ท่าสองยาง จว.ตาก มีรายละเอียดดังนี้
๑. นอภ.ท่าสองยาง มอบนโยบายในการปฏิบัติ/ระเบียบข้อบังคับ
๒. รพ.ท่าสองยาง, รพ.สต.ท่าสองยาง อบรมการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยเบื้องต้น (CPR)
มีผู้เข้าร่วมจำนวน ๔๘ คน ผลการปฏิบัติเป็นไปด้วยความเรียบร้อย