Uncategorized

บ้านสร้าง โครงการเตรียมความพร้อมการเป็นชุมชนท่องเที่ยว ภายใต้โครงการชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี

บ้านสร้าง โครงการเตรียมความพร้อมการเป็นชุมชนท่องเที่ยว ภายใต้โครงการชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี

วันนี้ 20 กรกฎาคม 2561 เวลา 10:00 น. นายชัยวรรณ นิยม นายอำเภอบ้านสร้าง เดินทางมาเป็นประธานกล่าวเปิด โครงการเตรียมความพร้อมการเป็นชุมชนท่องเที่ยว ภายใต้โครงการชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี ณ หอประชุมอำเภอบ้านสร้าง จังหวัดปราจีนบุรี โดยครั้งมีผู้เข้าร่วมโครงการจำนวน 100 คน
โครงการนี้ได้จัดขึ้นตั้งแต่ วันที่ 19 กรกฎาคม 2561 เวลา 9:00 ณ ห้องประชุมวิสุทธิภัทรธาดา โรงเรียนชิตใจชื่น โดยมีนายสมศักดิ์ จิตภักดี เป็นวิทยกร พูดเรื่อง ความพร้อม 5 ด้านของการเป็นชุมชนท่องเที่ยว ทั้งการบริหารจัดการ การพัฒนากิจกรรม และเครือข่ายชุมชน พร้อมให้ชาวบ้านระดมความคิดเกี่ยวกับ ความพร้อม 5 ด้านของการเป็นชุมชนท่องเที่ยว
ต่อมา เวลา 13:00 น. นายกมล ปาลา นักวิชาการพัฒนาชุมชน สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดปราจีนบุรี เป็นวิทยากร พูดเกี่ยวกับการวางแผนพัฒนาชุมชนท่องเที่ยว ในอำเภอบ้านสร้าง เกิดการเชื่อมโยงและพึ่งพาอาศัยกัน
ต่อมา วันนี้ เวลา 10:30 น. ณ หอประชุมอำเภอบ้านสร้าง มี นายสุริยน โอมวัฒนา นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดปราจีนบุรี เป็นวิทยากร ให้ชาวบ้านรวมกันทำกิจกรรมระดมความคิดเห็นการวางแผนการเตรียมความพร้อม โดยมีทีมวิทยากรจาก ศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนนครนายก มาสนับสนุน มี นางสาวกรชนก มาภรณ์ นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ นางสาวเรวดี พิมมณีนักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ และนางสาวจารุพรรณ ไหมสมบุญ นักทรัพยากรบุคคล
ต่อมา เวลา 13:00 น. นายไพบูลย์ บูรณสันติ ผู้ตรวจราชการกรมการพัฒนาชุมชน ภาคตะวันออก เขต 2 ได้ให้เกียรติมาพบปะและให้กำลัง แกนนำ 5 หมู่บ้านเป้าหมาย ที่เข้าร่วมโครงการชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี พ้อมทั้งใด้มอบแนวคิดเกี่ยวกับการเตรียมความพร้อมสู่การเป็นชุมชนท่องเที่ยว โดยได้เน้นย้ำเรื่องความสะอาด ความสะดวก ปลอดภัยในบริการนักท่องเที่ยว และการพัฒนาสินค้าให้ตรงตามความต้องการของลูกค้า

ภาพ/ข่าว : วัฒนา พวงสมบัติ
ผู้สื่อข่าวประจำจังหวัดปราจีนบุรี