Reporter&Thai Army

แม่ทัพภาค 3 นำจิตอาสาประชาชนเมืองสองแคว กำจัดผักตบชวาและทำความสะอาดคูคลอง เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10

แม่ทัพภาค 3 นำจิตอาสาประชาชนเมืองสองแคว กำจัดผักตบชวาและทำความสะอาดคูคลอง เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10กองทัพภาคที่ 3 จัดกิจกรรมจิตอาสา บำเพ็ญสาธารณประโยชน์กำจัดผักตบชวา ทำความสะอาดคูคลองตามโครงการจิตอาสา “เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ”พลโท วิจักขฐ์ สิริบรรสพ แม่ทัพภาคที่ 3 เป็นประธานในพิธีเปิด กิจกรรมจิตอาสา บำเพ็ญสาธารณประโยชน์ กำจัดผักตบชวา ทำความสะอาดคูคลอง ตามโครงการจิตอาสา “เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ” ณ บริเวณคลองยมราช ตำบลบ้านกร่าง อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก ในวันศุกร์ที่ 20 กรกฎาคม 2561โครงการจิตอาสา “เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ” เป็นพระราชดำริ ของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ที่ทรงห่วงใยและทรงคำนึงถึงความอยู่ดีมีความสุขของประชาชนเป็นสำคัญ จึงทรงมีพระราชปณิธานแน่วแน่ ที่จะทำให้ประเทศชาติมั่นคง และประชาชนมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น ด้วยทรงมีพระราชประสงค์ที่จะสืบสานรักษา และ ต่อยอดโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ และแนวพระราชดำริต่างๆ ของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ในการบำบัดทุกข์ และบำรุงสุขให้แก่ประชาชน และพัฒนาประเทศชาติให้เจริญก้าวหน้า และได้ทรงโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม ให้จัดโครงการจิตอาสา “เราทำความ ดีด้วยหัวใจ” อย่างต่อเนื่อง อีกทั้งยังทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม ให้หน่วยราชการในพระองค์,หน่วยงานราชการต่างๆ และประชาชนผู้มีจิตอาสา ร่วมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ในพื้นที่ต่างๆ เพื่อบรรเทาความเดือดร้อน และแก้ไขปัญหาให้แก่ประชาชน อาทิ ปัญหาน้ำท่วม, ปัญหาการจราจร และปัญหาอื่นๆ ทั้งในเขตกรุงเทพมหานคร และจังหวัดต่างๆกองทัพภาคที่ 3 จึงได้จัด กิจกรรมจิตอาสา บำเพ็ญสาธารณประโยชน์ กำจัดผักตบชวา ทำความสะอาดคูคลอง ตามโครงการจิตอาสา “เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ” ขึ้น เพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร เนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา 66 พรรษา 28 กรกฎาคม 2561 และเพื่อถวายเป็นพระราชกุศล รวมทั้งเป็นไปตามพระราโชบาย ของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว นอกจากนี้เพื่อเป็นการแสดงออกถึงความจงรักภักดี และเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ ตลอดจนเพื่อให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการรวมพลังสามัคคีสำหรับกิจกรรมฯดังกล่าว ทางกองทัพภาคที่ 3 ได้จัดกำลังพลจาก กองพลทหารราบที่ 4, กองพลพัฒนาที่ 3, กองบัญชาการช่วยรบที่ 3, มณฑลทหารบกที่ 39, นักศึกษาวิชาทหาร รวมทั้งยังมีหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน, จังหวัดพิษณุโลก, ตำรวจภูธรภาค 6, มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาพิษณุโลก, อำเภอเมืองพิษณุโลก, องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกร่าง และประชาชนจิตอาสา จำนวนกว่า 700 คน เข้าร่วมกิจกรรมฯ โดยภายในกิจกรรมฯครั้งนี้ ได้มีการร่วมกันทำความสะอาดคูคลอง กำจัดวัชพืช ผักตบชวา ที่กีดขวางทางน้ำไหลในคลองยมราช เพื่อเปิดทางและเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำให้ดียิ่งขึ้น ทำให้น้ำใสขึ้น รวมถึงเก็บเศษขยะมูลฝอย ที่อยู่ในลำคลอง เพื่อป้องกันไม่ให้น้ำเน่าเสีย ลดแหล่งสะสมเชื้อโรค และแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย ซึ่งจะส่งผลดีต่อสุขภาพของประชาชนในพื้นที่ อีกทั้งยังเป็นการปรับภูมิทัศน์ให้มีสภาพแวดล้อมที่สะอาด และสวยงาม ทั้งนี้ กองทัพภาคที่ 3 และประชาชนทุกคนที่มาร่วมกิจกรรมดังกล่าว ต่างรู้สึกปลาบปลื้มใจเป็นอย่างยิ่ง ที่ได้มีส่วนร่วมในการพัฒนาสภาพแวดล้อม และความเป็นอยู่ในชุมชนให้มีสภาพที่ดีขึ้น ตลอดจนได้แสดงพลังสามัคคีในการ “ทำความ ดี ด้วยหัวใจ” ถวายแด่สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวของเราชาวไทย