Reporter&Thai Army

กองร้อย กองกำลังรักษาความสงบเรียบร้อย ที่1 กองพันทหารปืนใหญ่ที่ 104 กรมทหารปืนใหญ่ที่ 4 พร้อมหัวหน้าส่วนราชการ ลงพื้นที่ดูโครงการพัฒนาแหล่งน้ำ เพื่อการเกษตรคลองมะหว้า ซึ่งเป็นแหล่งกักเก็บน้ำ ให้กับประชาชนสามารถใช้น้ำในการเกษตร

เมื่อ 230930 พ.ค. 61 ร้อย.รส.ที่ 1 (ป.4 พัน.104) ได้ร่วมกับนายสุริยา หาญไพบูลย์ นายอำเภอพรหมพิรามพร้อมกับ พลเอก ดร.ศิริ ทิวะพันธุ์ อดีตแม่ทัพภาค 3 , ก.ธ.จ. จังหวัดพิษณุโลก , ปลัดอำเภอ , นายกองค์การบริหารส่วนตำบลดงประคำ , กำนัน และผู้ใหญ่บ้านดงประคำ ให้การต้อนรับ นายสุรศักดิ์ เรียงเครือ หัวหน้าผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรี และคณะ ลงพื้นที่ดูโครงการพัฒนาแหล่งน้ำ เพื่อการเกษตรคลองมะหว้า ซึ่งเป็นแหล่งกักเก็บน้ำ ให้กับประชาชนสามารถใช้น้ำในการเกษตร การเพาะปลูกพืชผลทางการเกษตร ในช่วงฤดูแล้ง ประชาชนผู้ได้รับประโยชน์ 3,674 คน 1,139 ครัวเรือน โดยมีขนาดของคลอง ดังนี้ ปากคลอง กว้าง 15 เมตร ก้นคลองกว้าง 11 เมตร ลึก 4 เมตร ระยะทางยาว 7,000 เมตร ณ หมู่ 2 ตำบลดงประคำ อำเภอพรหมพิราม จังหวัดพิษณุโลก ผลการปฏิบัติเป็นไปด้วยความเรียบร้อย