Reporter&Thai Army

จังหวัดแม่ฮ่องสอน กำลังพลชุดบรรเทาสาธารณภัย กรมทหารพรานที่ 36 ร่วมการฝึกตามโครงการการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จังหวัดแม่ฮ่องสอน ประจำปี 61

เมื่อ 23 พ.ค.61,0900 พ.อ.ไกรพินิช วาเล็กบุตร ผบ.ฉก.ทพ.36 มอบหมายให้ น.ฝกร.ฯ นำกำลังพลชุดบรรเทาสาธารณภัย เข้าร่วมการฝึกตามโครงการการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จังหวัดแม่ฮ่องสอน ประจำปี 61 และ ซัถซ้อมแผนบรรเทาสาธารณภัย ร่วมกับ ฉก.ร.17/ปภ.จว.ม.ส./รพ.ศรีสังวาลย์/ร้อย.ต.ช.ด.336/จนท.ตร./อปท.ฯ/ประชาชนฯ/ ฯลฯ โดยมีการซักซ้อมการปฐมพยาบาลผู้ป่วยเจ็บฯ/การลำเลียงผู้ป่วยข้ามสิ่งกีดขวาง

และลำเลียงผู้ป่วยทางอากาศยาน ณ ศูนย์บริการและพัฒนาลุ่มน้ำปาย ตามพระราชดำริ (ศูนย์ท่าโป่งแดง) อ.เมือง จว.ม.ส. โดยมีนายสืบศักดิ์ เอี่ยมวิจารณ์ ผวจ.จว.ม.ส.เป็นประธาน