Reporter&Thai Army

โครงการจัดตั้งชุมชนปรองดองสมานฉันท์ เพื่ออาหารกลางวันในโรงเรียน ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

เมื่อ 22 มิ.ย.61 กอ.รมน.จังหวัด พ.จ. ตรวจเยี่ยม รร.บึงบัวพิทยาคม อ.วชิรบารมี และ รร.เนินพลวงวิทยา อ.โพธิ์ประทับช้าง เพื่อประเมินผลการดำเนินงานโครงการจัดตั้งชุมชนปรองดองสมานฉันท์ เพื่ออาหารกลางวันในโรงเรียน ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ซึ่งเริ่มวางโครงการในต้นเดือน เมษายน และสามารถเก็บเกี่ยวผลผลิตมาทำอาหารกลางวันให้เด็กๆ ได้ในเดือนพฤษภาคม 61