โครงการกองทัพบกช่วยเหลือเกษตรกร ซึ่ง ทภ.3 // ช่วยเหลือชาวไร่สับปะรด จว.ลำปาง ซึ่งประสบภาวะราคาผลผลิตตกต่ำ โดยกกล.รส.จว.ก.พ.


เมื่อ 24 มิ.ย.61,1000 บก.ควบคุม กกล.รส.จว.ก.พ.โดย พ.อ.ประสาน แสงศิริรักษ์ รอง ผบ.กกล.รส.จว.ก.พ.ได้ตรวจเยี่ยมโครงการกองทัพบกช่วยเหลือเกษตรกร ซึ่ง ทภ.3 ได้ประสาน กกล.รส.ในพื้นที่ช่วยเหลือชาวไร่สับปะรด จว.ลำปาง ซึ่งประสบภาวะราคาผลผลิตตกต่ำ โดยกกล.รส.จว.ก.พ.สั่งซื้อสับปะรดมาจำหน่ายให้กลุ่มเกษตรกร บ.หนองมะคึก ม14 และเกษตรกร บ.น้ำดิบ ม.6 ต.ท่าไม้ อ.พรานกระต่ายโดยได้รับการสนับสนุนการขนส่งจากบริษัทไทยเบฟเวอเรจ และเป็นการร่วมมือระหว่างพานิชย์จังหวัดและกรมพัฒนาที่ดินในการร่วมกันช่วยเหลือเกษตรกร โดย อ.พรานกระต่าย มียอดสั่งจำนวน 2 ตัน เพื่อนำมาผลิตน้ำหมักชีวภาพแจกจ่ายให้กับเกษตรกรในพื้นที่ ใช้ทดแทนปุ๋ยเคมีต่อไป การปฏิบัติเป็นไปด้วยความเรียบร้อย