ข่าวการศึกษาและไอที ข่าวรัฐสภา

ผอ.สพป.นศ. 2 นำบุคลากรร่วมมือกิจกรรมเสริมสร้างคุณธรรมและความโปร่งใส่ในการดำเนิน “คนเขตไม่ทนต่อการทุจริต พร้อมลงนาม MOU ต่อต้านการทุจริต”

ผอ.สพป.นศ. 2 นำบุคลากรร่วมมือกิจกรรมเสริมสร้างคุณธรรมและความโปร่งใส่ในการดำเนิน “คนเขตไม่ทนต่อการทุจริต พร้อมลงนาม MOU ต่อต้านการทุจริต”

วันที่ 25 มิถุนายน 2561 นายบุญเลิศ ธานีรัตน์ ผู้อำนวยการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา(สพป.)นครศรีธรรมราช เขต 2 นำบุคลากรร่วมมือกิจกรรมเสริมสร้างคุณธรรมและความโปร่งใส่ในการดำเนิน “คนเขตไม่ทนต่อการทุจริต พร้อมลงนาม MOU ต่อต้านการทุจริต”
ระหว่าง ผู้อำนวยการ และรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา รวมถึง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาและผู้อำนวยการกลุ่ม/หน่วย และบุคลากร สพป.นศ. 2 เพื่อสร้างความตระหนักรู้และส่งเสริมให้บุคลากรในองค์กรร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตคอร์รัปชั่นซึ่งถือเป็นประเด็นหลักที่สังคมไทยให้ความสำคัญ เพื่อเดินหน้าสู่การพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐานอย่างมีคุณภาพ
ณ ลานอเนกประสงค์ สพป.นศ. 2 นายบุญเลิศ ธานีรัตน์ กล่าวว่า ข้าราชการไทยจะต้องให้ความร่วมมือในการต่อต้านการทุจริตทุกรูปแบบ ภายใต้การดำเนินงานด้วยความโปร่งใส มีส่วนร่วมโดยยึดประโยชน์ของทางราชการเป็นสำคัญ เพื่อสร้างจิตสำนึกตามนโยบายการต่อต้านการคอร์รัปชั่น ที่รัฐบาลให้ความสำคัญ และนำไปสู่การปฏิรูปประเทศอย่างยั่งยืน โดยบุคลากร สพป.นศ. 2 ได้ร่วมกันกล่าวคำสัญญาต่อพันธกรณีในการต่อการทุจริตทุกรูปแบบ ด้วยการขับเคลื่อนโครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาลในเขตพื้นที่การศึกษา ในการร่วมมือกันป้องและต่อต้านการทุจริตทุกรูปแบบ ร่วมปลูกฝังค่านิยมความซื่อสัตย์สุจริตให้เป็นวิถีชีวิตในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา สถานศึกษา สังคม และชุมชน และจะสร้างเครือข่ายความซื่อสัตย์สุจริตระหว่างสถานศึกษา องค์กรและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้เป็นรูปธรรมและมีความยั่งยืน ทั้งนี้ เพื่อธำรงชาติไทย ให้สถิตเสถียรสถาพร ตลอดจิรัฐติกาลนอกจากนี้ ข้าราชการในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาจะต้องมีการปฏิบัติงานตรงต่อเวลาอุทิศเวลาแก่ทางราชการ มีการปฏิบัติหน้าที่ราชการโดยชอบด้วยกฎหมายและระเบียบของทางราชการไม่เลือกปฏิบัติ มีการปฏิบัติหน้าที่ราชการด้วยความซื่อสัตย์สุจริตเสมอภาคเที่ยงธรรมและตรวจสอบได้ รวมทั้งต้องรักษาประโยชน์ของทางราชการและผู้รับบริการ รวมถึงมีการประพฤติที่เป็นแบบอย่างที่ดีแก่สังคมอีกด้วย โดยเมื่อได้ลงนามในบันทึกความร่วมมือในครั้งนี้เสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้วทางสำนักงานเขต
พื้นที่การศึกษา โดยกลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา จะได้ส่งข้อมูลกิจกรรมการขับเคลื่อนเสริมสร้างคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน “คนเขตไม่ทนต่อการทุจริต”
แก่สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ต่อไป นายบุญเลิศธานีรัตน์ กล่าว
กฤษรชฎะชญตว์ รายงาน