นพ.สุขุม ปลัดก.สธ.เปิดบ้านปันน้ำใจไทยเพิ่มพูลและคณะสงฆ์งบ5ล้านบาทเพื่อรองรับผู้ป่วยฉายแสง /สมนึก-บพิตร/รายงาน/0817082129-


นพ.สุขุม ปลัดก.สธ.เปิดบ้านปันน้ำใจไทยเพิ่มพูลและคณะสงฆ์งบ5ล้านบาทเพื่อรองรับผู้ป่วยฉายแสง
/สมนึก-บพิตร/รายงาน/0817082129-


บ้านปันน้ำใจ24มค62

เมื่อวันนี้24มค62 เวลา 11.00 น. ณ บ้านปันน้ำใจไทยเพิ่มพูนและคณะสงฆ์ บริเวณทิศตะวันตก โรงพยาบาลร้อยเอ็ด นพ.สุขุม กาญจนพิมาย ปลัดกระทรวงสาธารณสุข เป็นประธาน พระธรรมฐิติญาณ ที่ปรึกษาเจ้าคณะภาค10(ธ)ฝ่ายสงฆ์ เปิดบ้านปันน้ำใจไทยเพิ่มพูน และคณะสงฆ์ ด้วยงบ5ล้านบาท เพื่อรองรับผู้ป่วยฉายแสง โดยการดำเนินงาน ของ นพ.ชลวิทย์ หลาวทอง ผู้อานวยการโรงพยาบาลร้อยเอ็ด,นางจวงจิรา สุริยวนากุล ในนามของกลุ่มบริษัทไทยเพิ่มพูนร้อยเอ็ดจำกัด และคณะผู้มีจิตศรัทธาได้รับสนับสนุนก่อสร้างบ้านพักจากกลุ่มบริษัทไทยเพิ่มพูลร้อยเอ็ดจำกัด โดยคุณจวงจิรา สุริยวนากุล พร้อมครอบครัว บริจาคเงิน 2 ล้าน 5 แสนบาท และจากกองทุนสงฆ์เฉลิมพระเกียรติ 84 พรรษา 2 ล้าน 5 แสนบาท รวม 5 ล้านบาท ได้รับเกียรติจากคุณวิทวัส เทศชูกลิ่น สถาปนิกออกแบบอาคารโดยไม่คิดค่าใช้จ่าย และมีผู้มีจิตศรัทธา ร่วมบริจาคเงินและสิ่งของ เพื่อจัดหาอุปกรณ์ที่จาเป็นสำหรับบ้านพัก


นางจวงจิรา สุริยวนากุล ในนามของกลุ่มบริษัทไทยเพิ่มพูนร้อยเอ็ดจำกัด กล่าวรายงานในพิธีเปิดบ้านพักผู้ป่วยมะเร็ง “บ้านปันน้ำใจ ไทยเพิ่มพูล” โรงพยาบาลร้อยเอ็ด ว่า.-เนื่องจาก โรงพยาบาลร้อยเอ็ด ได้สร้างศูนย์มะเร็งเฉลิมพระเกียรติจุฬาภรณ์ เพื่อรักษาโรคมะเร็งครบวงจร โดยได้เปิดบริการเมื่อเดือนสิงหาคม 2560 ซึ่งจะมีพี่น้องประชาชนที่เจ็บป่วยมารักษาเป็นจานวนมาก หากจำเป็นต้อง ฉายแสง ก็คงประสบปัญหาเรื่องการขาดแคลนทุนทรัพย์ ที่ต้องใช้จ่ายเรื่องค่าเช่าบ้าน หรือค่ารถไปกลับเช่นกัน ครอบครัวไทยเพิ่มพูลจึงได้ร่วมแรงร่วมใจกัน สมทบกองทุนเพื่อก่อสร้างบ้านพักผู้ป่วยมะเร็ง จำนวน 2,500,000 บาท และจากกองทุนสงฆ์เฉลิมพระเกียรติ 2,500,000 บาท รวมเป็นเงิน 5,000,000บาท

เพื่อดำเนินการก่อสร้าง นี้
หวังเป็นอย่างยิ่งว่า บ้านปันน้าใจ ไทยเพิ่มพูล หลังนี้ คงจะเป็นที่พำนัก พักกาย สาหรับผู้ป่วยที่มาพักอาศัย ด้วยความร่มเย็น เป็นสุข และขอขอบพระคุณท่านปลัดกระทรวงสาธารณสุข ที่กรุณาให้เกียรติเป็นประธานเปิดบ้านพักผู้ป่วยมะเร็ง ในโอกาสนี้


นพ.ชลวิทย์ หลาวทอง ผู้อานวยการโรงพยาบาลร้อยเอ็ด กล่าวรายงานว่า.-โรงพยาบาลร้อยเอ็ด ได้พัฒนาศักยภาพเป็นศูนย์เชี่ยวชาญการรักษาสาขามะเร็ง โดยความร่วมมือระหว่างโรงพยาบาลจุฬาภรณ์ สานักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ และกระทรวงสาธารณสุข ปัจจุบัน โรงพยาบาลร้อยเอ็ด มีความพร้อมในการบริการแบบครบวงจร มีหน่วยบริการรังสีรักษาด้วยเครื่องฉายแสงชนิด 3 มิติ (LINAC LINAC ) มูลค่า 84ล้าน 9แสนบาท ที่มีคุณภาพและประสิทธิการรักษาขั้นสูง เป็นการจัดบริการแบบผู้ป่วยนอก


เนื่องจากผู้ป่วยจาเป็นต้องได้รับการฉายแสง 15 วันถึง 2 เดือน ซึ่งต้องเดินทางไปกลับบ้านทุกวัน ปัญหาคือ ผู้ป่วยและญาติ ไม่มีที่พัก ต้องเสียค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปกลับ จังหวัดร้อยเอ็ดจึงได้มีแนวคิดร่วมกันในการจัดหาที่ดิน เพื่อก่อสร้างบ้านพักผู้ป่วยมะเร็งรองรับผู้ป่วยฉายแสง ซึ่งกรมธนารักษ์ได้อนุญาตให้ใช้ที่ดินราชพัสดุ เนื้อที่ 1 ไร่ 98 ตารางวา เดิมเป็นที่ทำการของกองร้อยอาสาสมัครรักษาดินแดน ได้รับสนับสนุนก่อสร้างบ้านพักจากกลุ่มบริษัทไทยเพิ่มพูลร้อยเอ็ดจากัด โดยคุณจวงจิรา สุริยวนากุล พร้อมครอบครัว บริจาคเงิน 2 ล้าน 5 แสนบาท และจากกองทุนสงฆ์เฉลิมพระเกียรติ 84 พรรษา 2 ล้าน 5 แสนบาท รวม 5 ล้านบาท ได้รับเกียรติจากคุณวิทวัส เทศชูกลิ่น สถาปนิกออกแบบอาคารโดยไม่คิดค่าใช้จ่าย และมีผู้มีจิตศรัทธา ร่วมบริจาคเงินและสิ่งของ เพื่อจัดหาอุปกรณ์ที่จาเป็นสาหรับบ้านพัก สมควรได้รับความขอบพระคุณมา ณ โอกาสนี้ บ้านพักหลังนี้สามารถรองรับผู้ป่วยมะเร็งได้ 20 คนต่อวัน มีการจัดระบบความปลอดภัย แก่ผู้ใช้บริการ

—///—สมนึก-บพิตร/ร้อยเอ็ด/รายงาน/0817082129—