Uncategorized

โครงการศูนย์ปฏิบัติการต่อสู้เพื่อเอาชนะยาเสพติด เทิดไทองค์ราชัน เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก ณ โรงเรียนอนุบาลลาดยาว อำเภอลาดยาว จังหวัดนครสวรรค์

โครงการศูนย์ปฏิบัติการต่อสู้เพื่อเอาชนะยาเสพติด เทิดไทองค์ราชัน เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก ณ
โรงเรียนอนุบาลลาดยาว อำเภอลาดยาว จังหวัดนครสวรรค์
นายวิโรจน์ วิบูลรัตน์ นายกเทศมนตรีตำบลลาดยาว พ.ต.อ.พิธาน ขวัญเมือง ผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรลาดยาว หัวหน้าส่วนราชการกำนันผู้ใหญ่บ้าน ครู นักเรียน ร่วมให้การต้อนรับ นายสมรักษ์ ยกน้อยวงษ์ นายอำเภอลาดยาว ที่ให้เกียรติมาเป็นประธานในพิธี เปิด โครงการศูนย์ปฏิบัติการต่อสู้เพื่อเอาชนะยาเสพติดเทิดไทองค์ราชัน 2561 ตามมติการประชุมสมัชชาใหญ่องค์การสหประชาชาติ เมื่อเดือนมิถุนายน 2530 ได้กำหนดให้วันที่ 26 มิถุนายนของทุกปี เป็นวันต่อต้านยาเสพติดโลก ประเทศไทยจึงยึดถือปฏิบัติและยืนยันเจตนารมณ์ อย่างแน่วแน่ ที่จะร่วมกับประชาคมโลกในการรณรงค์ต่อต้านยาเสพติด โดยมีหน่วยงาน องค์กรภาคีที่เกี่ยวข้อง ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชนร่วมกันจัดกิจกรรมรณรงค์พิเศษต่อเนื่อง ตั้งแต่ปีพ.ศ. 2530 จนถึงปัจจุบัน อำเภอลาดยาวจัดให้ ประชาชนในระดับพื้นที่ได้ร่วมแสดงพลังและเข้ามามีส่วนร่วมในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด และร่วมแสดงสัญลักษณ์โดยการสวมเสื้อสีขาว ในวันต่อต้านยาเสพติดโลก ภายใต้ กรอบแนวคิดและคำขวัญที่กำหนด คือ “ ไทยนิยม ยังยืน เรื่องแก้ไขปัญหายาเสพติด 26 มิถุนายน วันต่อต้านยาเสพติดโลก” ในกิจกรรม หัวหน้าส่วนราชการ กำนันผู้ใหญ่บ้าน ตำรวจทหาร ครูนักเรียน และประชาชนชาวอำเภอลาดยาว ร่วมเดินรณรงค์ต่อต้านยาเสพติด รอบอำเภลาดยาวและมีป้ายรณรงค์ให้ลูกหลานชาวอำเภอลาดยาว ห่างไกลยาเสพติด

 

///อัมพณ จับศรทิพย์ กัญญาภรณ์ จันทร์อร่าม รายงาน