Uncategorized

จ.ราชบุรี/คณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน เขต 10 และคณะกรรมการผู้ใช้พลังงานประจำ เขต 10 จัดเสวนาให้ความรู้ข้อคุ้มครองผู้ใช้พลังงานและข้อร้องเรียนเชิงรุก.

จ.ราชบุรี/คณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน เขต 10 และคณะกรรมการผู้ใช้พลังงานประจำ เขต 10 จัดเสวนาให้ความรู้ข้อคุ้มครองผู้ใช้พลังงานและข้อร้องเรียนเชิงรุก.
ที่ห้องประชุมโรงแรมโกลเด้นซิตี้ จ.ราชบุรี
นายวีรัส ประเศรษโฐ รองผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี เป็นประธานเปิดเสวนาให้ความรู้ความเข้าใจภาระกิจงานกำกับกิจการพลังงานการคุ้มครองผู้ใช้พลังงานและการจัดการข้อร้องเรียนเชิงรุก แก่ผู้ใช้พลังงานเขต 10 ในพื้นที่ 6 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดราชบุรี จังหวัดเพชรบุรี จังหวัดสมุทรสงคราม จังหวัดสมุทรสาคร จังหวัดประจวบคีรีขันธ์และจังหวัดชุมพร มีผู้นำท้องถิ่นและเครือข่ายผู้เข้าเสาวนาจำนวน 300 คน ประกอบไปด้วย การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค สื่อมวลชน และกลุ่มผู้ใช้ไฟ 8 ประเภท ทั้งนี้เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจระหว่างผู้ให้บริการกับผู้รับบริการโดยกำหนดประเภทของเรื่องร้องเรียนที่สามารถเสนอต่อคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงานเขต 10 ไว้ตามมาตรา 100 และ มาตรา 103 คือการที่ผู้ใช้ไฟฟ้าได้รับความเดือดร้อนอันเนื่องมาจากการให้บริการของผู้รับใบอนุญาตและอื่นๆ ที่ประชาชนมิได้รับความเป็นธรรม.

 

 

….สุพจน์ วรสหวัฒน์จ.ราชบุรี/รายงาน