Uncategorized

ชาวจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ออกรณรงค์ต่อต้านยาเสพติด

ชาวจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ออกรณรงค์ต่อต้านยาเสพติด
เมื่อเวลา 08.00 น. วันที่ 26 มิถุนายน 2561 ผู้แทนสำนักงาน ปปส.ภ.7 โดยนายจิรพงศ์ วางวงศ์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ เข้าร่วมกิจกรรมโครงการ 26 มิถุนายน วันต่อต้านยาเสพติด ประจำปี 2561 โดยมีกิจกรรมเดิน-วิ่ง ต่อต้านยาเสพติดเครือข่ายกองทุนแม่ของแผ่นดิน บริเวณถนนในเขตเทศบาลเมืองประจวบคีรีขันธ์ โดยมีนายพัลลภ สิงหเสนี ผู้ว่าราชการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เป็นประธานในพิธี และนายพงษ์พันธ์ วิเชียรสมุทร รองผู้ว่าราชการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เป็นผู้กล่าวรายงานกิจกรรม มีกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วมกิจกรรมฯ ประกอบด้วย ศอ.ปส.จ.ปข. หัวหน้าส่วนราชการประจำจังหวัด สื่อมวลชน ผู้นำหมู่บ้าน/ชุมชน ข้าราชการ ทหาร ตำรวจ นักเรียน นักศึกษา ประชาชนและพลังมวลชนในพื้นที่ จำนวน 1,500 คน ภายในงานประกอบด้วยกิจกรรมต่าง ๆ ผู้ว่าราชการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ อ่านสารเนื่องในวันต่อต้านยาเสพติด พร้อมนำกล่าวคำปฏิญาณตนต่อต้านยาเสพติด การจัดแสดงนิทรรศการและการแสดงของนักเรียน.การมอบเกียรติบัตรเชิดชูเกียรติเสมา ป.ป.ส. ให้สถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและอบายมุข จำนวน 6 รางวัล การมอบเงินทุนประกอบอาชีพให้ผู้ผ่านการบำบัดฟื้นฟูยาเสพติด ตามโครงการที่สำนักงาน ปปส.ภ.7 สนับสนุนงบประมาณเงินทุนประกอบอาชีพ จำนวน 3 ราย การแถลงข่าวผลการปราบปรามยาเสพติดในห้วงสัปดาห์วันต่อต้านยาเสพติด ประจำปี 2561 กิจกรรมการเดิน-วิ่ง ต่อต้านยาเสพติดของเครือข่ายกองทุนแม่ของแผ่นดินจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ โดยการสนับสนุนงบประมาณเงินอุดหนุนของสำนักงาน ปปส.ภ.7 และ กิจกรรมการปล่อยขบวยจัดระเบียบสังคมกวาดล้างยาเสพติดของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง นอกจากนี้ หน่วยงานภาคีที่เกี่ยวข้องในพื้นที่จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ยังได้ร่วมกันจัดกิจกรรมรณรงค์วันต่อต้านยาเสพติดในหน่วยงานอย่างพร้อมเพรียง อาทิ วิทยาลัยเทคนิคประจวบคีรีขันธ์ ศป.ปส.อำเภอทั้ง 8 อำเภอ สถานศึกษาในอำเภอต่าง ๆ เพื่อส่งสัญญาณให้เห็นถึงพลังความสามัคคีของชาวประจวบคีรีขันธ์ในการที่จะป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดร่วมกันของทุกภาคส่วน


/////////////////เจริญ อาจประดิษฐ์/ประจวบคีรีขันธ์ 0849924219