ครู กศน.ปากน้ำโพอ่านสารต่อต้านยาเสพติดและจัดกิจกรรมเพื่อดารเรียนรู้ประวัติศาสตร์ชาติไทยและบุญคุณของพระมหากษัตริย์ไทยระดับจังหวัดขยายระดับอำเภอ


ครู กศน.ปากน้ำโพอ่านสารต่อต้านยาเสพติดและจัดกิจกรรมเพื่อดารเรียนรู้ประวัติศาสตร์ชาติไทยและบุญคุณของพระมหากษัตริย์ไทยระดับจังหวัดขยายระดับอำเภอ

นครสวรรค์ / พล.ต.อนุสรณ์ ธูปทอง ผู้อำนวยการสำนักปฏิบัติภารกิจรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดที่ 13 นายเธียร เธียรถาวร ผู้อำนวยการสำนักการ กศน.นครสวรรค์ นางอัษฎาภรณ์ ปัญญุเบกษา ผอ.กศน.อำเภอเมืองนครสวรรค์ นางสาววราภรณ์ เร่งทอง รองผู้อำนวยการ กศน.เมืองนครสวรรค์ ร่วมเปิดโครงการประวัติศาสตร์ชาติไทยและบุญคุณของพระมหากษัตริย์ไทย หลักสูตร”การจัดอบรมการจัดกระบวนการกิจกรรมการจัดการเรียนการสอน เพื่อการเรียนรู้ประวัติศาสตร์ชาติไทยและบุญคุณของพระมหากษัตริย์ไทยระดับจังหวัดขยายระดับอำเภอ”

โดยมี ผู้อำนวยการศูนย์ กศน. และครู กศน. ระดับจังหวัด อำเภอ และตำบล ทั่วทั้ง ๑๕ อำเภอในจังวัดนครสวรรค์ร่วมกิจกรรม ซึ่งนายผู้อำนวยการกศน.จังหวัดนครสวรรค์ อ่านสารรณรงค์ต่อต้านยาเสพติดของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดให้ครู กศน.ทราบถึงโทษภัยและแนวทางในการณรงค์ต่อต้านยาเสพติด ซึ่งถือว่าเป็นนโยบายหลักของชาติ จากนั้นได้ร่วมร้องเพลงชาติไทย และเพลงสรรเสริญพระบารมี เพื่อแสดงพลงความสามัคคีของครู กศน.ศูนย์ กศน.ตำบล กศน.อำเภอ พร้อมใจกันประกาศจะทำหน้าที่ให้การศึกษาแก่เยาวชนของชาติและผู้ขาดโอกาสทางการศึกษาต่อไป

พล.ต.อนุสรณ์ เปิดเผยว่า ปัญหายาเสพติดนั้นเป็นภัยด้านความมั่นคงของชาติ ซึ่งรัฐบาลโดยเฉพาะของทัพภาคที่ ๓ เน้นเรื่องการสกัดกั้นยาเสพติดซึ่งทะลักเข้ามาตามแนวชายแดน จะเห็นได้ว่าในแต่ละปีปัญหายาเสพติดเข้าในประเทศไทยจำนวนมาก ซึ่งการจับกุมยาเสพติดแต่ละครั้งมิใช่ผลงานหรือผลดีต่อชาติบ้านเมือง “จะเห็นได้ว่าตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาการดำรงอยู่ของประเทศชาติ พระมหากษัตริย์ทุกพระองค์ทรงเสียสละเลือดเนื้อ ปกป้องบ้านเมือง รักษาบ้านเมืองไว้ให้คนในชาติได้อยู่อาศัย ซึ่งพระมหากษัติริย์ทุกพระองค์ทรงมีบุญคุณต่อชาติบ้านเมืองเหลือคณา เกียรติภูมิของพระมหกษัตริย์ไทยนั้นท่านทั้งหลายย่อมทราบดี และมิอาจอธิบายถึงความสำคัญความยิ่งใหญ่ได้ในระยเวลาอันสั้น เพราะว่าพระมหากษัตริย์ทุกพระองค์ มีคุณความดีปกป้องบ้านเมืองมายาวนาน เชือว่าคนไทยทุกคนในชาติรักพระมหากษัตริย์ทุกพระองค์ ดังนั้นครู กศน.ฐานะที่อยู่กับประชาชนระดับรากหญ้า มีหน้าที่สร้างความรู้ เสริมความรู้ ความเชี่ยวชาญให้ประชาชนที่ขาดโอกาสทางการศึกษา สามารถเติมเต็มวิชาความรู้ สามารถนำเอาความรู้ไปใช้ประโยชน์ได้ในสังคม จึงต้องรังสรรค์ให้ประชาชนได้ตระหนักและเกิดความจงรักภักดีต่อองค์บูรพระพระมหากษัตริย์ไทยทุกพระองค์ และให้คนในชาติตระหนักถึงโทษภัยยาเสพติดด้วย”พล.ต.อนุสรณ์กล่าว

////อัมพณ จับศรทิพย์ กัญญาภรณ์ จันทร์อร่าม รายงาน 0619525644////