Reporter&Thai Army

หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่ 48 จัดโครงการ “สานสายใย สัมพันธ์ สานฝัน เยาวชนสันติสุข”

หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่ 48 จัดโครงการ “สานสายใย สัมพันธ์ สานฝัน เยาวชนสันติสุข”
ณ บริเวณลานวัดประชุมชลธารา พันเอก สฐิรพงษ์ อาจหาญ ผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่ 48 มอบหมายให้ พันตรีศรัณชัย จิตรเพ็ชร นายทหารฝ่ายกิจการพลเรือน นำนักเรียนไทยพุทธ-มุสลิม 2 โรงเรียน ประกอบด้วย โรงเรียนบ้านตาเซะเหนือ ซึ่งมีนักเรียนมุสลิมทั้งโรงเรียน และ โรงเรียนวัดโบราณสถิตเป็นโรงเรียนที่มีนักเรียนไทยพุทธทั้งโรงเรียน มาร่วมใน โครงการ“สานสายใย สัมพันธ์ สานฝัน เยาวชนสันติสุข”

โดยมี พระเทพศีลวิสุทธิ์ เจ้า คณะจังหวัด นราธิวาส เจ้าอาวาสวัดประชุมชลธารา และ นายแวอาแซ แวมามุ คณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดนราธิวาส มาร่วมบรรยายธรรมให้กับเด็กนักเรียน ทั้ง 2 โรงเรียน ที่เข้ามาร่วมโครงการในครั้งนี้ สำหรับการจัดโครงการ “สานสายใย สัมพันธ์ สานฝัน เยาวชนสันติสุข” ในครั้งนี้ เพื่อให้เด็กได้เรียนรู้ประสบการณ์การใช้ชีวิตร่วมกันระหว่างพี่น้องไทยพุทธกับพี่น้อง ไทยมุสลิมโดยโรงเรียนทั้ง 2 โรงเรียน คือ โรงเรียนบ้านตาเซะเหนือ จะเป็นนักเรียนไทยมุสลิม 100% และ โรงเรียนวัดโบราณสถิตย์ จะเป็นนักเรียนไทยพุทธ 100% ให้ทั้ง 2 โรงเรียนได้มาใช้ชีวิตในตลาดร่วมกัน โดยตลาดที่มาขายของจะเป็นตลาดร่วมระหว่างไทยพุทธกับไทยมุสลิม เป็นการเรียนรู้เชิงพหุวัฒนธรรมเพื่อสร้างมิติสัมพันธ์ระหว่างศาสนาในการอยู่ร่วมกัน มีความเข้าใจซึ่งกันและกัน เพื่อให้สังคมโลกได้รู้ว่า คนในภาคใต้ไม่ได้มีความแตกแยกทางศาสนาอีกทั้งเป็นการกระตุ้นให้เยาวชนที่จะเติบโตต่อไปในอนาคตเกิดการเรียนรู้และหวงแหนวัฒนธรรมและร่วมกันสืบสานต่อไป ซึ่งการจัดโครงการในครั้งนี้ได้รับความร่วมมือจากหน่วยงานฝ่ายความมั่นคง ฝ่ายพลเรือน และผู้นำศาสนา โดยมี พระเทพศีลวิสุทธิ์ เจ้าคณะจังหวัดนราธิวาส เจ้าอาวาสวัดประชุมชลธารา และ นายแวอาแซ แวมามุ คณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดนราธิวาส มาร่วมบรรยายธรรมในครั้งนี้อีกด้วย ส่วนทางด้าน นายวิจิตร สกุลแก้ว รักษาการแทนผู้อำนวยการโรงเรียนวัดโบราณสถิต กล่าวว่า สิ่งที่เด็กนักเรียนจะได้รับในวันนี้คือจะได้ทำความรู้จักกันโดยปกติเด็กนักเรียนทั้ง 2 กลุ่มนี้ไม่เคยมีโอกาสมาพบปะกันแต่ในวันนี้จะได้มาทำความรู้จักกันและที่สำคัญคือได้มาใช้วิถีชีวิตในสังคมเชิงการใช้ชีวิตอย่างพอเพียงในการจับจ่ายใช้สอยต่างๆครับ

//////////////////////////////////////////////////ข่าว/กรียา/นราธิวาส